Pravila


Banja Luka, 10.08.2018.

Na osnovu Zakona o igrama na sreću („SI. glasnik RS“, br. 111/12 — u daljem tekstu „Zakon“) i Pravilnika o tehničkim uslovima, pravilima i načinu priređivanja internet igara na sreću („Sl. glasnik RS", br. 117/17 od 27.12.2017. godine — u daljem tekstu „Pravilnik“), direktor društva Joker Game d.o.o. Banja Luka, Mlađan Životić, donosi sljedeća

 

 

PRAVILA IGRE ZA KLAĐENJE PUTEM INTERNETA

 

 

Uvodne napomene

 

Izrazi upotrebljeni u ovim Pravilima igre internet klađenja na sportske i ostale događaje (u daljem tekstu

„Pravila") u toku priređivanja internet klađenja na sportske i druge događaje, imaju sljedeća značenja:

 

Kladionica: internet sajt ili  call centar preko koga se , u ime i za račun Društva, od strane Priređivača organizuje internet Klađenje;

Priređivač: pravno ili fizičko lice koje organizuje internet Klađenje na sportske i druge događaje u ime i za račun Društva;

Događaj: događaj je svako buduće neizvjesno dešavanje sa mjerljivim ishodom;

Internet Klađenje: ulaganje, uplata novca na neki prognozirani ishod Događaja na koji se, u skladu sa Zakonom, može organizovati internet klađenje; Internet klađenje se sastoji od prijema Uloga ad Igrača pod uslovima koje predlaže Društvo.

Registracija igrača — registracija igrača na sajt započinje otvaranjem korisničkog naloga u kojem igrač popunjava zahtjevane podatke o sebi, svoje korisničko ime i lozinku. Igrač takođe selektuje polje kojim potvrduje da je upoznat sa pravilima igre i ograničenju godina starosti da bi se nastavio postupak registracije. Kada je igrač popunio sva obavezna naznačena polja završava se proces kreiranja naloga. Nakon toga igrač dobija na e-mail koji je naznačio prilikom registracije link na sajtu za aktivacijo novog naloga čijim potvrdivanjem se okončava proces registracije igrača. U istom e-mailu igrač dobija i jedinstveni broj virtueinog računa.

Ponuda: lista Događaja i njihovih ishoda sa koeficijentima dobiti objavljenih na internet sajtu, koju predlaže Kladionica za internet Klađjenje.

Igrač: učesnik u internet Klađenju, fizičko lice koje je prihvatilo ova Pravila, ispunjava zakonske uslove za učestvovanje u internet klađenju i koje ulaganjem učestvuje u internet klađenju;

Ulog: uplata, uloženi novčani iznos u domaćoj valuti koji Igrač uplaćuje prognozirajući Ishod Događaja. Igrači mogu vršiti uplatu elektronskim putem putem bezgolovinskog plaćanja sa svog bankovnog računa, putem elektronskih transfera, posebnih računa otvorenih u banci, golovinski u prostorima u kojima Priređivač priređuje igre na sreću tako da je uplata vidljiva igraču, priređivaču i Upravi, i na svaki drugi zakonom propisani način.

Ishod: rezultat Događaja za koji se, na osnovu Zakona, može organizovati Internet klađenje, a za koji je Društvo određilo koeficijent dobiti;

Bruto dobitak: ukupna dobit Igrača kao rezultat Klađenja, uključujući Ulog;

Čist dobitak - zarada: suma koju je Igrač zaradio na Klađenju: Bruto dobitak minus Ulog;

Očigledna greška: svaka greška u Ponudi vezana za sam Događaj, a vezanih za Kvote, učesnike, vrijeme i mjesto odigravanja utakmica, nemogućnost provjere tačnosti rezultata, štamparskih grešaka u Ponudi ili bilo kog drugog razloga za koji Priređivač procjeni da je uticao na ispravnost Klađenja;

 

 

 

Nepromjenljiva;

Dnevni dobitak: je dobitak po tiketima koji su prihvačeni odnosno uplaćeni istog kalendarskog dana; Antepost Klađenje: je internet klađenje na Događaje koji će se odigrati poslije više od 15  dana  od dana odigravanja tiketa odnosno od izvršene uplate;

Povraćaj: vračanje Igraču Uloga u slučaju da je, iz bilo kog razloga, Klađenje nevažeće;

Nevažeće Klađenje: situacija kada se umjesto ispisane kvote na tiketu računa kvota 1 (npr. odložen meč, otkazan meč, pogrešan par itd.)

-    Udruženo internet Klađenje: serija istih ili sličnih tiketa odigranih u istom  kalendarskom  danu  na internet sajtu od strane više igrača za koje Priređivač posumnja da su se udružili radi izbjegavanja ograničenja postavljenih ovim Pravilima;

Kvota: cifra kojom se množi Ulog da bi se izračunao potencijalni Bruto dobitak;

Favorit: ekipa ili takmičar koji, po mišljenju Društva, ima veće šanse da pobjedi (kvota na pobjedu favorita je manja);

-    Autsajder: ekipa ili takmičar koji, po mišljenju Društva, ima manje šanse da pobjedi (kvota na pobjedu

autsajdera je veća);

Dmaći: Ekipa ili takmičar prvonaveden na listi Ponude (oznaka 1.) — ne mora biti faktički domaćin

Događaja;

Gost: Ekipa ili takmičar drugonaveden na listi Ponude (oznaka 2.) — ne mora  biti  faktički gost Događaja;

Turnir: takmičenje — šampionat gdje se više takmičara bori za što bolji plasman;

Dioba: cifra kojom se množe direktne Kvote da bt se izračunala isplata za mjesto, a odnosi se samo na turnirsko klađenje;

Bonus račun — Bonus račun je račun koji ima svaki Jgrač na sajtu i. na koji mu se akumulira bonus novac učešćem u raznim marketinškim ili bonus aktivnostima priređivača. Za iznos sa ovog računa igrač odigrava bonus tikete. Dobitak bonus tiketa jednak je ukupnom dobitku umanjenom za b..onus iznos i prebacuje se na tekući račun igrača. Banus koji se dodjeljuje igračima u svrhu promocije na godišnjem nivou ne može biti veći od 30% od mjesečnih uplata.

Mjesto: odnosi se samo na internet Klađenje na Turnirima, gdje skup validnih mjesta deklariše

Priređivač (npr: prvo, drugo, treće mjesto), a lgrač dobija ako njegov izbor osvoji mjesto na koje se kladio a koje je Priređivač predvidío za dobit;

Hendikep: je prednost koja se daje autsajderu, kako bï  se poravnao mogući Ishod  DogađaJa  i uvećala

vrijednost   internet   klađenja.   Hendikep   se   uvek   dodaje   ostvarenom   rezultatu  prvonavedenog

tima/takmičenja;

Zvanični Izvori Informisanja: 1) zvanični sajt organizatora takmičenja; 2) zvanični sajt domaćina takmičenja; 3) zvanični sajt tima domaćina; 4) zvanični sajt gostujućeg tima. Livescore internet sajtovi nisu zvanični i  mjerodavni prilikom rezultovanja Događaja. Ukoliko se informacije razlikuju, za zvaničan se uzima rezultat uzet sa izvora koji je najviši u gore navedenoj hijerarhiji (prvo zvanični sajt organizatora takmićenja pa zvanični sajt domaćina takmičenja itd.)

Zaključena igra —pod zaključenom igrom smatra se ona opklada kod koje se krajnji ishod više ne može

promjeniti do kraja meča.

Polovina kvote — računa se na sljedeći način:PK = KT/2+ 0.5 gdje su: PK-polovina kvote i KT — kvota na tiketu.

 

Član 1.

 

Po ovim Pravilima Društvo organizuje posebne igre na sreću - Klađenje na Događaje na koje se, u skladu sa Zakonom, može organizovati internet klađenje.

 

 

Član 2.

 

Predmet internet klađenja je pogađanje lshoda Događaja u zemlji i inostranstvu koje Priređivač ponudi učesnicima u Klađenju odnosno Igračima.

 

Član 3.

 

U Klađenju na Događaje mogu učestvovati i kladiti se sva lica starija od 18 godina, bez obzira na pol, prebivalište, državijanstvo ili bilo koju drugu fizičku, ili socijalnu karakteristiku, koji prihvataju ova Pravila.

 

Maloljetnim licima nije dozvoljeno otvaranje naloga za klađenje.

 

U internet klađenju ne mogu učestvovati zaposleni u Društvu ili kod Priređivača i druga lica za koja je ta zabrana propisana zakonom.

 

Član 4.

 

Usluge koje Priređivač pruža Igračima zasnivaju se na korektnom odnosu i efikasnim uslugama u Klađenju na Događaje putem internet klađenja.

 

Saglasno članu 12 tačka 11 Pravilnika, Društvo je postupak sprečavanja prevara i pranja novca kroz internet igre na sreću detaljno propisalo Aktom o procjeni rizika — sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma br. U-158/14 od dana 01.07.2014. godine, a sve u skladu sa odredbama Zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma.

 

Prilikom internet klađenja igrači su dužni da se pridržavaju načela savjesnosti i poštenja.

 

Član 5.

 

Učestvovanjem u Internet klađenju na Događaje, Igrač prihvata ova Pravila u cjelini i sva prava i obaveze njima utvrdene.

 

U spornim situacijama, konačnu odluku donosi Društvo.

 

U slučaju bilo kakvog spora između Igrača i Priređivača koji se ne bude mogao riješiti mirnim putem, utvrduje se nadležnost osnovnog suda u Banja Luci.

 

Član 6.

 

Internet klađenje se odvija prema Ponudi Priređivača, koja sadrži Događaje, vrste típovanja i Kvote. Lista Ponude predstavlja kompletnu ponudu koja je u nekom momentu prikazana na internet sajtu priređivača.

 

U slućaju Oćiglednih greški kod objavljenih Kvota, internet klađenje će se sprovoditi po realnoj kvoti u trenutku Klađenja.

 

Igrač će popunjavati tikete za pogađanje Događaja, na kojima će naznačiti sve bitne elemente potrebne za učestvovanje u internet Klađenju.

 

 

 

Uplaćenu opkladu lgrač može promjeniti ili poništiti do prve promjene Kvota (hendikepa ili granica) na tom tiketu ili do početka prvog Događaja ako promjena Kvota nema.

 

Član 7.

 

Uplate za učestvovanje u internet Klađenju primaju se putem internet sajta a priređivač zadržava pravo da u svakom momentu, bez davanja posebnog obrazloženja, ne prihvati kompletno ili djelimično Klađenje.

 

Član 8.

 

Priređivač ima pravo da utvrdi ograničenja: minimalne uplate, maksimalne uplate, maksimalne isplate i maksimalne Kvote dobitaka po tiketu.

 

Na minimalni i maksimalni iznos uplate i isplate Priređivač će ukazati lgračima i biće objavljeni u pravilima u sklopu internet sajta.

 

Priređivač zadržava pravo promjene bilo kog ograničenja iz ovog člana, u bilo kom momentu, kako u vezi takmičenja, tako i pojedinačno za učesnike internet klađenja.

 

Ako u miksu ude nekoliko Događaja sa različitim ograničenjima na maksimalni ulog, onda se iznos maksimaJnog uloga na ovaj miks određuje jednako minimalnoj vrijednosti.

 

Iznos maks1malne isplate igrača po kombinaciji određuje se limitom za ligu, sport ili takmičenje.

 

Član 9.

 

lgrači su dužni da poštuju pravilo o minimumu broja mečeva za svaku vrstu igre, koje će Priređivač istaći u Ponudi.

 

U slučaju nepoštovanja pravila iz stava 1. ovog člana, kao i u slučaju kada nije ispunjen minimalni iznos uplate po kombinaciji, tiket će se proglasiti nevažećim, a Igraču će se izvršiti Povraćaj uloga.

 

Član 10.

 

U jednoj kombinaciji ne može se koristiti (odigrati) isti meč (Događaj) više puta, osim ukoliko Priređivač, u konkrentnom slučaju, ne naznači drugačije.

 

Ukoliko je u kombinaciji isti Događaj naznačen više puta, kombinacija se smatra nevažećom, a klijentu će se izvršiti Povraćaj.

 

Ista kombinacija ne može se ponoviti (odigrati) na više tiketa.

 

Ista kombinacija se smatra ponovljenom ukoliko najmanje tri Događaja na tiketu nisu različiti.

 

U slučaju nepoštovanja pravila iz stava 3. ovog člana svaki ponovljeni tiket će se proglasiti nevažećim, a Igraču će se izvršiti Povraćaj.

 

 

Član 11.

 

U slučaju Udruženog Klađenja, Priređivač će takve tikete proglasiti Nevažećim KlaÓenjem i Igraću, koji u tome učestvuje, izvršiti Povraćaj za te tikete.

 

Član 11. a

 

Priređivač će proglasiti nevažećim klađenje i u svakom drugom slučaju kada igrač postupa suprotno ovim pravilima i važećim zakonskim i podzakonskim opštim aktima, kao i u slučaju očiglednih grešaka samog priređivača.

 

Član 12.

 

Uplata se može izvršiti do početka prvog Događaja od označenih na tiketu, izuzev u slučajevima kada Priređivač naznači drugačije kao i u slučaju internet klađenja uživo i slobodne igre.

 

Datum i vrijeme početka Događaja koji je prikazan u Ponudl, informativnog je karaktera. Kao početak Događaja uzima se vrijeme istaknuto na Zvaničnim Izvorima Informisanja.

 

U situaciji kada se izvrši uplata na Događaje koji su već počeli, osim za klađenje uživo, ili su odigrani, Priređivač ima pravo da internet klađenje na takve Događaje (uplate) obračuna po Kvoti 1, osim u slučajevima kada Priređivač propiše drugačije.

 

Član 13.

 

Opklada se smatra zaključenom kada igrač na ekranu nakon slanja zahtjeva za odigravanje tiketa dobije poruku: "Vaša Opklada je prihvaćena“.

 

U slučaju prekida komunikacije uslijed problema sa internet konekcijama ili opremom na strani Igrača, prenosnih sistema ili Priređivača sve opklade koje su zaključene do momenta prekida smatraju se važećim.

 

Opklade koje su započete ali nisu zaključene do momenta prekida tj. za koje igrač nije dobio poruku "Vaša Opklada je prihvaćena "smatraće se nevažećim.

 

Član 14.

 

Dobitna kombinacija je ona koja nema ni jedan promašen tip, pod uslovom da nije u pitanju nevažeće klađenje, u kom slučaju Priređivač nije u obavezi da isplati čist dobitak-zaradu, već je u obavezi da izvrši samo povraćaj uloga.

 

Podaci o nevažećem klađenju ( tiketima) se objavljuju na inetrnet sajtu Priređivača, a ulog se vraća na račun igrača u roku od 72 sata od momenta objave nevažećeg klađenja.

 

Član 15.

 

Dobici se isplaćuju prebacivanjem sredstava na račun igrača.

 

 

Sa računa igrača mogu se isplatiti samo sredsta raspoloživa za isplatu Isplata se obavlja na zahtjev igrača sa njegovog korisničkog naloga.

Prilikom isplate igrač je dužan da rezerviše iznos sredstava za isplatu i da odabere način isplate. Isplata se može izvršiti na uplatnom mjestu priređivača ili na tekući račun igrača.

 

Ukoliko se igraču isplaćuju sredstva na njegov tekući račun, igrač je dužan da prije podno3enJa zahtJeva za ïsplatu, korisnićkom servisu dostavi svoje bankovne podatke i verifikuje svoj korisnički nalog.

 

Igrači su dužni da korisničkom servisu dostave isključivo broj svog tekućeg računa, odnosno zabranjeno je dostavljanje tudih brojeva tekućih računa.

 

Prenos sredstava sa korisničkog računa na tekući račun igrača se izvršava nakon potvrde banke da je izvršen prenos sredstava.

 

Period prenosa sredstava od podnošenja zahtjeva igrača do realizacije prenosa na njegov tekući račun, zavisi isključivo od banke preko koje se vrŠi prenos sredstava i priređivač ne snosi bilo kakvu odgovornost za dužinu trajanja prenosa sredstava.

 

Podaci o tekućem računu igrača služe isključivo za isplatu sredstava od dobitaka. Priređivač nema nikakvu mogućnost raspolaganja sredstvima na tekućem računu igrača.

 

 

— tim ne daje gol

— tim daje manje od dva gola

1— tim daje tačno jedan gol na meču

1+ - tim daje jedan ili više golova na meču 2+ - tim daje dva ili više golova na meču

3+ - tim daje tri ili više golova na meču 4+ - tim daje četri ili više golova na meču

I+II — tim daje u svakom poluvremenu bar po jedan gol

Primer: II 2+ - tim daje dva ili više golova u drugom poluvremenu

 

GG/NG - Gol Gol / Ne Gol - Igrač pogađa da li će u regularnom toku meča oba tima postići bar po jedan gol ili neće

GG — oba tima će postići bar po jedan gol

NG — bar jedan tim neće postići gol u toku meča (bar jedan tim završava meč sa 0) I GG — oba tima će postići bar po jedan gol u prvom poluvremenu

II GG — oba tima će postići bar po jedan gol u drugom poluvremenu

GG GG — oba tima će postići bar po jedan gol u prvom poluvremenu i oba tima će postići bar po Jedan gol u drugom poluvremenu

NG NG — bar jedan tim neće postići gol u prvom poluvremenu i bar jedan tim neće postići gol u drugom poluvremenu

 

Gol u oba poluvremena — Igrač pogađa da li će u oba poluvremena biti postignut bar po jedan gol ili neće. 1+1— U oba poluvremena će biti postignut bar po jedan gol

0+0 — Bar u jednom poluvremenu neće biti postignut gol

 

Draw No Bet — Igrač pogađa koji će tim na kraju regularnog toka meča postići više golova, a ako se regularni tok meča završi nerješenim rezultatom računa se kvota 1.

DNB1— Pobjeda domaćina, a u slučaju nerješenog rezultata računa se kvota 1 DNB2 — Pobjeda gosta, a u slučaju nerješenog rezultata računa se kvota 1

 

Poluvreme ili kraj — Igrač pogađa koji će ishod biti na poluvremenu ili na kraju utakmice, a tip je pogođen ako se ostvari makar jedan od tipovanih ishoda

I1*1— Domaćin vodi na poluvremenu ili pobjeđuje

IX*X — Nerješen rezultat na poluvremenu ili na kraju utakmice I2*2 — Gost vodi na poluvremenu ili pobjeđuje

 

Poluvreme / Kraj - Igrač treba da pogodi i ishod prvog poluvremena i ishod na kraju utakmice: 1-1           Domaćin vodi na poluvremenu i pobjeđuje

Na poluvremenu je nerješen rezultat, a pobjeđuje domaćin 2-1 Gost vodi na poluvremenu, a pobjeđuje domaćin

1-X      Domaćin vodi na poluvremenu, a na kraju je nerješen rezultat X-X  NerjeŠen rezultat i na poluvremenu i na kraju meča

2-X      Gost vodi na poluvremenu, a na kraju je nerješen rezultat 1-2   Domaćin vodi na poluvremenu a pobjeđuje gost

Na poluvremenu je nerješen rezultat, a pobjeđuje gost 2- 2       Gost vodi na poluvremenu i pobjeđuje

 

 

 

 

Član 16.

 

Isplatu dobitaka prilikom Klađenja na Događaje, a sve u skladu sa ovim Pravilima i u njima propisanim rokovima i posebno članom 11. jemči Društvo.

 

Član 17.

 

Isplatu će izvršiti Priređivač odmah po objavljivanju zvaničnih Ishoda, a najkasnije u roku od 15 dana od

dana objavljivanja zvaničnih Ishoda ukoliko postoje sporni Ishodi.

 

Član 18.

 

Zvaničan Ishod Događaja je Ishod postignut na sportskom terenu u regularnom toku igre a objavljen na Zvaničnim Izvorima Informisanja.

 

Produžeci i penali se ne smatraju regularnim vremenom, kao ni naknadne promjene rezultata druge vrste (npr. Diskvalifikacija i tome slično), osim ukoliko Priređivač ne naznači drugačije.

 

Postignuti rezultat Događaja ili meča je važeći bez obzira na činjenicu ko je domaćin Događaja.

 

Član 19.

 

 

Definicije igara i pravila po sportovima:

 

 

Član 19a. Fudbal

 

 

Konačan Ishod — Igrač pogađa koji će tim imati više postignutih golova na kraju regularnog toka meča; 1 — Domaćin

2 — Gost

— Nerješeno, oba tima isti broj pogodaka ili 0:0

 

Dupla Šansa — Igrač pogaoa koji će tim imati više postignutih golova na kraju regularnog toka meča: 1X — Domaćin ili nerješeno

X2 — Gost ili nerješeno 12 — Domaćin ili Gost

 

Ishod nakon prvih 10 minuta — Igrač pogađa koji će tim imati više postignutih golova po isteku desetog minuta meča, tj. u periodu od 00:00 pa zaključno sa 09:59 minutom:

10 Min 1— Domaćin;

10 Min 2 — Gost

10 Min X — Nerješeno, oba tima će postići isti broj golova ili 0:0

 

Tim daje Golova (Domaćin,Gost) — Igrač pogađa koliko će golova postići tim u regularnom toku meča ili u nekom periodu meča, pri čemu važe sljedeće oznake

— prvo poluvrijeme

II — drugo poluvrijerne

 

 

1— tim daje tačno jedan gol na meču

1+ - tim daje jedan ili više golova na meču 2+ - tim daje dva i

li više golova na meču

3+ - tim daje tri ili više golova na meču 4+ - tim daje četri ili više golova na meču

I+II — tim daje u svakom poluvremenu bar po jedan gol

Primer: II 2+ - tim daje dva ili više golova u drugom poluvremenu

 

GG/NG — Gol Gol / Ne Gol — Igrač pogađa da li će u regularnom toku meča oba tima postići bar po jedan gol ili neće

GG — oba tima će postići bar po jedan gol

NG — bar jedan tim neće postići gol u toku meča (bar jedan tim završava meč sa 0) I GG — oba tima će postići bar po jedan gol u prvom poluvremenu

GG — oba tima će postići bar po jedan gol u drugom poluvremenu

GG GG — oba tima će postići bar po jedan gol u prvom poluvremenu i oba tima će postići bar po jedan gol u drugom poluvremenu

NG NG — bar jedan tim neće postići gol u prvom poluvremenu i bar jedan tins neće postići gol u drugom poluvremenu

 

Gol u oba poluvremena — Igrač pogađa da li će u oba poluvremena biti postignut bar po jedan gol ili neće. 1+1— U oba poluvremena će biti postignut bar po jedan gol

0+0 — Bar u jednom poluvremenu neće biti postignut gol

 

Draw No Bet — Igrač pogađa koji će tim na kraju regularnog toka meča postići više golova, a ako se regularni tok meča završi nerjesenim rezultatom računa se kvota 1.

DNB1— Pobjeda domaćina, a u slučaju nerješenog rezultata računa se kvota 1 DNB2 — Pobjeda gosta, a u slučaju nerješenog rezultata računa se kvota 1

 

Poluvreme ili kraj — Igrač pogađa koji će ishod biti na poluvremenu ili na kraju utakmice, a tip je pogođen

ako se ostvari makar jedan od tipovanih ishoda

l1*1— Domaćin vodi na poluvremenu ili pobjeđuje

IX*X — Nerješen rezultat na poluvremenu ili na kraju utakmice I2*2 — Gost vodi na poluvremenu ili pobjeđuje

 

Poluvreme / Kraj - Igrač treba da pogodi i ishod prvog poluvremena i ishod na kraju utakmice: 1-1          Domaćin vodi na poluvremenu i pobjeđuje

Na poluvremenu je nerješen rezultat, a pobjeđuje domaćin 2-1            Gost vodi na poluvremenu, a pobjeđuje domaćin

1-X      Domaćin vodi na poluvremenu, a na kraju je nerješen rezultat X-X Nerješen rezultat i na poluvremenu i na kraju meča

2-X      Gost vodi na poluvremenu, a na kraju je nerješen rezultat 1-2  Domaćin vodi na poluvremenu a pobjeđuje gost

Na poluvremenu je nerješen rezultat, a pobjeđuje gost 2- 2                  Gost vodi na poluvremenu i pobjeđuje

 

Poluvreme/Kraj + - Igrač treba da pogodi i ishod prvog poluvremena i ishod na kraju utakmice: IX-1— Na poluvremenu vodi domaćin ili je nerješen rezultat, a na kraju domaćin pobjeđuje

 

 

1X-X — Na poluvremenu vodi domaćin iIi je nerješen rezultat, a na kraju je nerješen rezultat 1X-2 — Na poluvremenu vodi domaćin ili je nerješen rezultat, a na kraju gost pobjeđuje

X2-1— Na poluvremenu je nerješen rezultat ili vodi gost, a na kraju pobjeđuje domaćin X2-X — Na poluvremenu je nerješen rezultat ili vodi gost, a na kraju je nerješen rezukat X2-2 — Na poluvremenu je nerješen rezultat ili vodi gost, a na kraju gost pobjeđuje

X-11 - Na poluvremenu je nerješen rezultat, a na kraju domaćin pobjeđuje ilïje nerješen rezultat X-2X — Na poluvremenu je nerješen rezultat, a na kraju gost pobjeđuje ili je nerješen rezultat

12-1 - Na poluvremenu vodi domaćin ili vodi gost, a na kraju domaćin pobjeđuje 12-2 — Na poluvremenu vodi domaćin ili vodi gost, a na kraju gost pobjeđuje

 

Vreme prvog gola— Igrač pogađa da li će prvi gol na meču biti postignut prije ili posle naznačenog minuta, koji će biti određen u ponudi od strane priređivača. Ukoliko se meč završi bez postignutog gola opklade su nedobitne.

Za — opklade (pre ili u toku nekog minuta) — Opklada je dobitna ukoliko prvi gol na meču bade postignut prije ili u toku minuta navedenog na tiketu;

Za + opklade (posle ili u toku nekog minuta) — Opklada je dobitna ukoliko prvi gol na meču bude postignut u toku minuta označenog na tiketu ili nakon tog minuta;

Za sve igre koje su povezane sa minutom dešavanja određenog događaja važe sledeća pravila:

Prvi minut (označen brojem 1) je period od početka meča (00:00) do isteka pedeset devete sekunde (00.59).

Trenutak kada na satu stoji 01:00 računa se kao početak drugog minuta meča. Analogno gore navedenim pravilima računa se svaki sledeći minut.

 

Ishod Poluvremena (I Pol, II Pol) — Igrač pđgada ishod samo jednog poluvremena (prvog ili drugog): 1— Domaćin će postići više golova u navedenom po!uvremenu

X — Nerješen rezultat u navedenom poluvremenu

2 — Gost će postići više golova u navedenom poluvremenu

 

Broj golova (90 min. I Pol, II Pol) - Igrač se kladi na to koliko će golova biti postignuto u naznačenom periodu utakmice ili na cijeloj otakmici:

0G — nema gola u datom periodu

1G, 2G, 3G... — tačno 1, 2, 3... gola će biti postignuto

0-1, 2-3,4-6,2-5.... Opklada je dobitna ukoliko broj postignutih golova pripada Označenom rasponu s tim

da se i  donja i  gornja granica računaju. (Pr. 4-6 Opklada je dobitna ako na meču bude postignuto 4, 5  ili 6

 

1+, 2+, 3+...... Opklada je dobitna ako u naznačenom periodu bude postignilto bar onoliko golova koliko

je naznačeno (Pr. 3+ Opklada je dobitna ako bude postignuto 3 ili više golova u naznačenom periodu) I — oznaka za golove u prvom poluvremenu

II — oznaka za golove u drugom poluvremenu

 

Prvi Daje Gol — Igrač pogađa koji tim će prvi postići gol na utakmici: PDG 1— Domaćin će prvi postići gol

PDG 2 — Gost će prvï postići gol

Ukoliko se utakmica završi bez golova (0:0) sve opklade sa ovom igrom su nedobitne Tačan rezultat — Igrač pogađa tačan rezultat fudbalske utakmice

 

 

Hendikep - Igrač pogađa koji će ishod meča biti kada se na ostvareni rezultat meča doda unaprijed definisani hendikep (prednost jednom od timova). Igra se obračunava tako što se na ostvareni broj golova domaćeg tima doda ili oduzme hendikep (oduzima se ako je na tiketu hendikep sa znakom — (minus)) H1— Opklada je dobitna ukoliko domaćin ima prednost nakon uračunavanja hendikepa

HX — Opklada je dobitna ukoliko nakon uračunavanja hendikepa oba tima imaju isti broj pogodaka H2 — Opklada je dobitna ukoliko gost ima prednost nakon uračunavanja hendikepa

U slučaju da se u ponudi ne nalazi HX, a rezultat meča posle uračunavanja hendikepa bude nerješen, Opklada će biti rezultovana kvotom 1.

 

Pada Više Golova — Igrač pogađa u kom poluvremenu će biti postignuto više golova:

I> - Opklada je dobitna ako u prvom poluvremenu bude postignuto višegolova nego u drugom II> - Opklada je dobitna ako u drugom poluvremenu bude postignuto više golova nego u prvom

I = II - Opklada je dobitna ukoliko u oba poluvremena bude postignut podjednak broj golova ili se meč završi rezultatom 0:0

 

Par / Nepar — Igrač pogađa da li  će ukupan broj golova u regularnom toku nekog meča biti paran ili  neparan (rezultat 0:0 računa se kao par)

 

Poluvremena — Igrač pogađa u koliko će poluvremena utakmice jedan tim postići više golova od drugog

(koliko će pobijediti poluvremena):

D0 — domaćin ne pobjeđuje ni u jednom poluvremenu D1+ - Domaćin pobjeđuje bar u jednom poluvremenu

D1— Domaćin pobjeđuje tačno jedno poluvreme. Opklada je nedobitna ukoliko domaći tim pobijedi u oba

poluvremena

D2 — Domaćin pobjeđuje u oba poluvremena

GO — Gost ne pobjeđuje ni u jednom poluvremenu G1+ - Gost pobjeđuje bar u jednom poluvremenu

G1 — Gost pobjeđuje tačno jedno poluvreme. Opklada je nodobitna ukoliko gostujući tim pobijedi u oba poluvremena.

G2 — Gost pobjeđuje u oba poluvremena

 

No Bet — Igrač se kladi na dve opklade pri čemu će se računati kvota 1 u slučaju da je prvonavedena Opklada nedobitna, a drugonavedena Opklada dobitna.

 

1 NB GG - Domaći tim će pobijediti na meču. Ukoliko domaći tim ne pobedi, a oba tima postignu bar po jedan gol, ulog će biti vraćen.

X NB GG - Ishod meča će biti nerješen. Ukoliko ishod ne bude nerješen, a oba tima postignu bar po jedan gol, ulog će biti vraćen.

2 NB GG - Gostujući tim će pobijediti na meču. Ukoliko gostujući tim ne pobedi, a oba tima postignu bar po jedan gol, ulog će biti vraćen.

NB 3+ - Domaći tim će pobijediti na meču. Ukoliko domaći tim ne pobijedi, a ukupan broj postignutih golova na meču bude 3 ili više, ulog će biti vraćen.

X NB 3+ - Ishod meča će biti nerješen. Ukoliko ishod ne bude neriješen, a ukupan broj postignutih golova na meču bude 3 ili više, ulog će biti vraćen.

NB 3+ - Gostujuci tim će pobijediti na meču. Ukoliko gostujući tim ne pobedi, a ukupan broj postignutih golova na meču bude 3 ili više, ulog će biti vraćen.

1 NB 0G - Domaći tim će pobijediti na meču. Ukoliko domaći tim ne pobijedi, a ne bude postignut nijedan gol na meču, ulog će biti vraćen.

 

 

2 NB 0G - Gostujući tim će pobiİediti na meču. Ukoliko gostujući tim ne pobijedi, a ne bude postignut nijedan gol na meču ulog će biti vraćen.

GG NB OG - Oba tima će postići bar po jedan gol na meču. Ukoliko bar jedan tim ne postigne gol na meču, a ne bude postignut nijedan gol na meču, ulog će biti vraćen.

 

Duple opklade - Vrsta opklade gde se igrač odjednom kladi na dve ili više od gorenavedenih igara J za tó dobija jedinstvenu kvotu. U slučajuprekida ili odgađanja meča postignuti rezultat je za duplu .opkladu važeći ukoliko je u momentu prekida meča rezultat te opklade (dobltna/nedobitna) bio već poznat. Inače se računa kvota 1.

I1+&ll2+ - U prvom poluvremenu biće postignuto 1 ili više golova í u drugom poluvremenu biće postignuto

2 ili više golova.

1&3+ - Pobjeda domaćina i ukupno će biti postignuto 3 ili više golova na utakmici. 2&3+ - Pobjeda gosta i ukupno će biti postignuto 3 ili više golova na utakmici.

GG&3+ - Oba tima će postići bar po jedan gol na utakmici i ukupno će biti postignuto 3 ili više golova na

utakmici.

1-1&3+ - Domaćin vodi na poluvremenu i pobjeđuje, i ukupno će biti postignuto 3 ili više golova na utakmici.

2-2&3+ - Gost vodi na poluvremenu i pobjećiuje, i ukupno će biti postignuto 3 ili više golova na utakmici.

1&D2+ - Pobjeda domaćina i domaćin će postići bar dva gola na utakmici.

2&G2+ - Pobjeda gosta i gost će postići bar dva gola na utakmici.

1&4+ - Pobjeda domaćina i ukupno će biti postignuto 4 ili više golova na utakmici. 2&4+ - Pobjeda gosta i ukupno će biti postignuto 4 ili više golova na utakmici.

1&GG - Pobjeda domaćina i oba tima će postići bar po 1 gol na Utakmici.

X&GG — Nerješen rezultat na kraju utakmice i oba tima će postići bar po jedan gol na utakmici. 2&GG - Pobjeda gosta i oba tima će postići bar po 1 gol na utakmici.

1&NG - Pobjeda domaćina i bar jedan tim neće postići gol na utakmici. 2&NG - Pobjeda gosta i bar jedan tim neće postići gol na utakmici.

1&2-3 - Pobjeda domaćina i ukupno će biti postignuto 2 ili 3 gola na utakmici. 2&2-3 - Gost pobjeđuje i ukupno će biti postignuto 2 íli 3 gola na utakmici.

1&0-2 - Pobjeda domaćina i ukupno će biti postignuto manje od 3 gola na utakmici. 2&0-2 - Pobjeda gosta i ukupno će biti postignuto manje od 3 gola na utakmici.

1X&2+ - Pobjeda domaćina ili nerješen rezultat na kraju utakmice, i ukupno će biti postignuto bar 2 gola na utakmici.

X2&2+ - Nerješen rezultat ili pobjeda gosta, i ukupno će biti postignuto bar 2 gola na utakmici.

1X&0-3 Pobjeda domaćina ili nerješen rezultat, i ukupno će biti postignuto manje od 4 gola u toku

utakmice.

X2&0-3 Nerješen rezultat ili pobjeda gosta, I ukupno će biti postignuto manje od 4 gola u toku utakmice. 1X&GG - Pobjeda domaćina iii nerješen rezultat, i oba tima postižu bar po 1 gol na utakmici.

X2&GG — Nerješen rezultat ili pobjeda gosta, i oba tima postižu ğar po 1 gol na utakmici. GGI/II - Oba tima postižu bar po jedan gol u prvom ili u drugom poluvremenu.

II i lž+ - Domaćin vodi na kral r v og poluvremena i u prvom poluvremenu će biti postignuto dva ili više golova.

12 i 12+ - Gost vodi na kraju prvog poluvremena i u prvom poluvremenu će biti postignuto dva ili više golova. 1-1 i 4+ - Domaćin vodi na poluvremenu i pobjeđuje na kraju meča i na meču će biti postignuto četiri  ili više golova.

2-2 i 4+ - Gost vodi na poluvremenu i pobjeđuje na kraju meča i na meču će biti postignuto četiri ili više

golova.

 

 

I2+ i II2+ - U prvom poluvremenu će biti postignuto dva ili više golova i u drugom poluvremenu će biti postiguto dva ili više golova.

I2+ i 4+ - U prvom poluvremenu će biti postiguto dva ili više golova i na cijelom meču će biti postignuto četiri ili više golova.

D2+ i G2+ - Domaćin postiže dva ili više golova na meču i gost postiže dva ili više golova na meču.

GG i 4+ - Oba tima postižu najmanje po gol na meču i ukupno će biti postignuto četiri ili više golova na meču.

1-1 i GG - Domaćin vodi na poluvremenu i pobjeđuje na kraju meča i oba tima postižu najmanje po gol na meču.

2-2 i GG - Gost vodi na poluvremenu i pobjeđuje na kraju meča i oba tima postižu najmanje po gol na meču.

1X i 3+ - Domaćin pobjeđuje ili se meč završava nerješenim ishodom i na meču će biti postignuto tri ili više golova.

X2 i 3+ - Gost pobjeđuje ili se meč završava nerješenim ishodom i na meču će biti postignuto tri ili više golova.

 

Tim postiže prvi/poslednji gol i konačan ishod meča - Vrsta opklade gde se igrač odjednom kladi na dve ili više gore navedenih igara i za to dobija jedinstvenu kvotu. Opklada Je dobitna kada su dobitna oba tipa. Tim postiže prvi gol i pobjeđuje:

FG1&1 - Domaćin postiže prvi gol i domaćin na kraju pobjeđuje; FG2&2 - Gost postiže prvi gol i gost na kraju pobjeđuje.

Tim postiže prvi gol i nerješen rezultat:

FG1&X - Domaćin postiže prvi gol na meču i meč se završava nerješenim rezultatom; FG2&X - Gost postiže prvi gol na meču, i meč se završava nerješenim rezultatom Tim postiže poslednji gol i pobjeđuje:

LG1&1 - Domaćin postiže poslednji gol i domaćin na kraju pobjeđuje; LG2&2 - Gost postiže poslednji gol i gost na kraju pobjeđuje.

Tim postiže poslednji gol i nerješen rezultat:

LG1&X - Domaćin postiže poslednji gol na meču, i meč se završava nerješenim rezultatom; LG2&X - Gost postiže poslednji gol na meču i meč se završava nerješenim rezultatom.

 

Igre na kornere — Sve gore navedene igre mogu se primeniti i na broj kornera s tim da se dosudeni a neizvedeni korneri ne računaju.

 

Igre na broj kartona- za sve igre koje se odnose na broj kartona važe sledeća pravila:

Računaju se kartoni koji su pokazani (dosudeni) fudbalerima bez obzira da li su u tom trenutku u igri ili ne. Kartoni pokazani trenerima i službenim licima tima koja nisu fudbaleri se ne računaju.

Ne računaju se kartoni pokazani nakon što sudija odsvira zvanični kraj utakmice. Drugi žuti karton dosuden istom igraču računa se i kao žuti i kao crveni karton.

 

Žuti kartoni — Igrač se kladi na broj žutih kartona koji koji može biti manji, jednak ili veći od postavljene granice.

 

Prvi žuti karton na meču — Igrač pogađa kojem timu će biti dosuden prvi žuti karton na utakmici. U slučaju da žuti karton bude dosuđen istovremeno i jednoj i drugoj ekipi računaće se kvota 1.

 

Crveni kartoni — igrač se kladi da li će biti crveni karton na meču ili ne.

 

 

Penal — Igrač pogađa da li će u regularnom toku meča biti dosuden penal ili ne.

 

Tim ide dalje — Igrač pogađa koji će se od navedenih timova plasirati u sledeću rundu takmičenja u sklopu kog se nalazi navedena utakmica. Ukoliko je predmet opklade finalni meč smatra se da se igrač kladi na pobedu.

 

Golovi po ligama — Igrač pogađa koliko će ukupno golova biti postignuto na određenom broju utakmica u okviru jedne fudbalske lige. Ukoliko dooe do odlaganja ili otkazivanja jedne od predmetnih utakmica računaće se da je na toj utakmici postignuto tačno dva gola. Ukoliko dode do odlaganja ili otkazivanja dve ili više predmetnih utakmica cela igra se proglašava nevažećom i rezultuje kvotom 1.00

 

Goalscorers/Igrač daje gol — Igrač se kladi na broj golova će određeni fudbaler postići na utakmici: 1+ - Navedeni fudbaler postiže bar jedan gol na utakmici

2+ - Navedeni fudbaler postiže bar dva gola na utakmici

3+ - Navedeni fudbaler postiže bar tri gola ( Hattrick ) na utakmici 0 - Navedeni fudbaler ne postiže gol na utakmici

FG — Navedeni fudbaler postïžc prvi gol na utakmici

LG — Navedeni fudbaler postiže poslednji gol na utakmici Fudbalerima se računaju samo golovi koje daju protivničkoj ekipi.

Ukoliko fudbaler ne nastupi na utakmici sve opklade na njega računaju se kvotom 1. Smatra se da je fudbaler odigrao meč ukoliko je proveo u igri bar 1 sekund.

ZaigcuFG-fudbalerQosGžeprvigolračunasekvota)edanukotkonavedenifudba!e›nastupinautakmic

ali uđe u igru tek nakon prvog gola Fudba(eri/Specijalna Ponuda

Fudbaler postiže gol i tačan rezultat - Igrač se kladi na dve opklade: na to da će određeni fudbaler postići gol na meču i na tačan rezulat meča. Opklada je dobitna ukoliko su oba tipa pogođena.

Fudbaler postiže goI i konačan ishod - Igrač se kladi na dve opklade: na to da će određeni fudbaler postići gol na meču i na konačan ishod meča. Opklada je dobitna ukoliko su oba tipa pododena.

Fudbaler postiže prvi gol na meču i konačan ishod - Igrač se kladi na dve opklade: na to da će određeni fudbaler postići prvi gol na meču i na konaćan ishod meča. Opklada je dobitna ukoliko su oba tipa pogođena.

 

Player Special

lgrać se kladi da će određeni fudbaler postići prvi gol r\a meču u odïedenom vremenskom periodu meča: F1-20 - Igrač postiže prvi gol na meču u periodu od 1. minuta do 20. minuta meča.

F21-4S - Igrač postiže prvi gol na meču u periodu od 21. minuta do 45. minuta meča. F46+ - Igrač postiže prvi gol na meču nakan 46. m\nuta meča.

Igrač se kladi da će određeni fudbaler postići gol na meču u određenom vremenskom periodu G1-20 - Igrač postiže gol na meču u perodu od 1. minuta do 20. minuta meča.

G21-45 -Igrač postiže gol na meču u perodu od 21. minuta do 45. minuta meča. G46+ - Igrač postiže gol na meču nakon 46og minuta meča.

Prvi minut (označen sa 1) je period od početka meča (00:00) do isteka pedeset devete sekunde (00:59). Trenutak kad na satu stoji 01:00 računa se kao početak drugog minuta meča.

Analogno ovom pravilu računa se svaki sledeći minut.

 

3tatističke opklade - Igrač se kladi na definisani pojedinačni učinak određenog fudbalera na meču:

 

 

 

Prvi karton na meču - Određeni fudbaler dobija prvi karton na meču (žuti ili crveni). U slučaju da Marton bude dosuden istovremeno i jednoj i drugoj ekipi računaće se kvota 1.

Žuti karton - Određeni fudbaler dobija žuti karton na meču.

Crveni karton - Određeni fudbaler dobija crveni karton na meču.

Asistencija - Određeni fudbaler asistira svom saigraču kod postizanja gola na meču.

Najbolji igrač utakmice — Određeni fudbaler dobija epitet “Najbolji igrač utakmice“ prema podacima sa oficijelnog sajta organizatora meča.

 

Šutevi

 

Broj šuteva ka golu - Za sve igre u vezi sa brojem šuteva ka golu važe sledeća pravila: 1.blokrani šutevi se ne računaju.

2.podaci o broju šuteva dobijaju se na osnovu podataka sa zvaničnog sajta organizatora meča.

Ukupan broj šuteva ka golu — Igrač se kladi da li će na meču biti upućeno manje ili više s”uteva ka golu u odnosu na zadatu granicu. Računa se zbir svih šuteva u okvir i van okvira gola. Blokrani šutevi se ne računaju. Zvanični podaci o broju šuteva ka golu predstavljaju podatke sa oficijelnog sajta organizatora meča.

Ukupan broj šuteva u okvir gola od strane obe ekipe — Igrač se kladi da li će na meču biti upućeno manje ili više šuteva u okvir gola u odnosu na zadatu granicu.

Ukupan broj šuteva Hendikep — Igrač pogađa koji će tim uputiti više šuteva ka golu posle uračunatog hendikepa pri čemu se blokirani šutevi ne računaju.

H1 - Domaćin upućuje više šuteva ka golu sa uračunatim Hendikepom (Blokrani šutevi se ne računaju); H2 - Gost upućuje više šuteva ka golu sa uračunatim Hendikepom (Blokrani Šutevi se ne računaju).

Domaćin ukupno šuteva u okvir gola — Igrač se kladi da li će domaćin na meču uputiti manje ili više šuteva u okvir gola u odnosu na zadatu granicu.

Gost ukupno šuteva u okvir gola - Igrač se kladi da li će gost na meču uputiti manje ili više šuteva u okvir gola u odnosu na zadatu granicu.

Domaćin ukupno šuteva van okvira gola — Igrač se kladi da li će domaćin uputiti manje ili više šuteva van okvira gola u odnosu na zadatu granicu.

Gost ukupno šuteva van okvira gola — Igrač se kladi da li će gost uputiti manje ili više šuteva van okvira gola u odnosu na zadatu granicu.

 

Zerobet - Igra koja je isključivo vezana za klađenje uživo. U momentu klađenja, bez obzira na stvarni rezultat, računa se kao da je rezultal 0-0, a igrač se kladi na ishod meča od momenta klađenja:

Zerobet 1 - Domaćin do kraja utakmice postiže više golova od gosta;

Zerobet X - Domaćin I gost ne postižu nijedan odnosno postižu isti broj golova do kraja utakmice; Zerobet 2 - Gost do kraja utakmice postiže više golova od domacina.

 

Način postizanja gola — Igrač se kladi na način na koji će biti postignut unaprijed određeni gol:

Nogom iz igre - Gol mora biti postignut isključivo nogom iz igre, ostale vrste golova iz sekcije se ne računaju (autogol se ne računa);

Glavom - Poslednji dodir lopte pre postizanja gola fudbalera, mora biti učinjen glavom (autogol se ne računa);

Direktno iz slobodnog udarca - Gol mora biti postignut direktno iz slobodnog udarca; Penal - Gol mora biti postignut direktno iz penala;

Autogol            - Gol mora biti proglašen Autogolom.

Ukoliko gol ne bude postignut, sve opklade će biti rezultovane kao gubitne.

 

 

U slučaju odiaganja i neodigravanja meča do isteka kalendarskog dana za koji je meč najavljen, po lokalnom vremenu u mestu održavanja meča, za sve igre s tim mečom računa se kvota 1.

 

U slučaju prekida meča i neodigravanja istog do isteka kalendarskog dana za koji je meč najavljen, po lokalnom vremenu u mestu održavanja meča, za sve igre koje nisu zaključene u momentu prekida računa se kvota 1.

 

Pod zaključenom igrom (dobitnom ili nedobitnom) smatra se ona igra ćiji se rezultat ne bi promijenio ukoliko bi utakmica bila odigrana do kraja.

 

U slučaju da se fudbalski meč ne sastoji od dva poluvremena sve opklade će biti otkazane i računaće se kvota 1.00.

 

U slučaju da meč traje kraće od propisanih 90 minuta, ne računajući sudijsku nadoknadu vremena, postojeći rezultat je važeći. Odluka o trajanju meča doneta od strane organizatora neposredno pred početak meča ili odloka sudije u toku meča da meč proglasi završenim pre isteka 90. minuta je punovažna.

 

Član  19b. Košarka

 

Pobjednik — Igrač se kladi na to koji će tim biti konačni pobjednik meča bez obzira na to da li će pobedu ostvariti nakon regularnog toka ili nakon produžetaka

pobjednik će biti domaći tim 2- pobjednik će biti gostujući tim

Ukoliko se meč u regularnom toku završ:' nerješenim rezultatom, pohje¢inik je onaj tim koji ostvari pobedu nakon produžetaka, a ukoliko se meč ne nastavlja produžecima, računaće se kvota 1. Ovo pravilo će se primenjivati na svaku opkladu koja u sebi sadrži konačan ishod košarkaške utakmice. Ukoliko Opklada u sebi ne sadrži konačan ishod košarkaške utakmice, računaće se postignuti rezultat.

 

Tim daje Koševa (Domaćin, Gost) — Igrač pogađa da Ji će tim postići više ili manje poena od unaprijed navedene granice na kraju meča ( uključujući i produžetke ) ili u nekom periodu meča (poluvremena, četvrtine).

< - Manje — Opklada je dobitna ako tim postigne manje poena od navedene granične vrijednosti u navedenom periodu utakmice

Ako tim postigne tačno toliko poena kolika je granica na tiketu, Opklada se računa sa kvotom 1.

- Više — Opklada je dobitna ako tim postigne više poena od navedene granične vrijednosti u navedenom periodu utakmice

Ako tim postigne tačno toliko poena kolika je granica na tiketu, Opklada se računa sa kvotom 1

 

Broj poena (ukupno, pa poluvremenima, po četvrtinama) — Igrač se kladi da li će broj postignutih poena u nekom delu meča ili na cijelom meču, uključujući i produžetke, biti veći ili man]i od definisane granice.

< - Manje — Opklada je dobitna ako bude postignuto manje poena od unaprijed definisane granične vrijednosti u navedenom periodu utakmice

Ako bude postignuto tačno toliko poena kolika je granica na tiketu, Opklada se računa sa kvotom 1.

- Više — Opklada je dobitna ako bude postignuto više poena od navedene granične vrijednosti u navedenom periodu utakmice

Ako tim postigne tačno toliko poena.kolika je granica na tiketu, Opklada se računa sa kvotom 1

 

 

Tim daje koševa (Domaćin, Gost) Poluvrijeme — Igrač se kladi na to da li će tim postići više ili manje poena od unaprijed definisane granice na poluvremenu meča:

< - Manje — Opklada je dobitna ako tim postigne manje poena od navedene granične vrijednosti na poluvremenu meča.

Ako tim postigne tačno toliko poena kolika je granica na tiketu, Opklada se računa sa kvotom 1

- Više — Opklada je dobitna ako tim postigne više poena od navedene granične vrijednosti na poluvremenu meča.

Ako tim postigne tačno toliko poena kolika je granica na tiketu, Opklada se računa sa kvotom 1

 

Par / Nepar — Igrač pogađa da li će ukupan broj poena na kraju meča, uključujući i produžetke, biti paran

ili neparan.

 

Hendikep igre (cela utakmica, poluvrjeme, četvrtine) — Igrač pogađa koji će ishod meča (ili perioda meča) biti kada se na ostvareni rezultat doda unaprijed definisani hendikep (prednost jednom od timova). Igra se obračunava tako što se na ostvareni broj poena domaćeg tima doda ili oduzme hendikep (oduzima se ako je na tiketu hendikep sa znakom — (minus)).

Za hendikepe koji se odnose na celu utakmicu računa se postignuti krajnji rezultat koji uključuje i eventualne produžetke.

H1 — Opklada je dobitna kada domaćin ima prednost nakon uračunavanja hendikepa

Ukoliko nakon uračunavanja hendikepa oba tima imaju isti broj poena Opklada se računa sa kvotom 1. H2 - Opklada je dobitna kada gost ima prednost nakon uračunavanja hendikepa

Ukoliko nakon uračunavanja hendikepa oba tima imaju isti broj poena Opklada se računa sa kvotom 1. Produžeci — Igrač pogađa da li će se na nekoj kos”arkaškoj utakmici igrati produžeci ili ne.

Više Poena — igrač pogađa u kom poluvremenu će biti postignuto više poena:

I> - Opklada je dobitna ako u prvom poluvremenu bude više poena nego u drugom lI> - Opklada je dobitna ako u drugom poluvremenu bude više poena nego u prvom

Ako u oba poluvremena bude postignut isti broj poena obe opklade se računaju sa kvotom 1

 

Poluvreme / Kraj — Igrač treba da pogodi i ishod prvog poluvremena i ïshod na kraju utakmice (računajući

i produžetke):

Domaćin vodi na poluvremenu i pobjeđuje

X-1 Na poluvremenu je nerjeŠen rezultat, a pobjeđuje domaćin 2-1 Gost vodi na poluvremenu, pobjeđuje domaćin

1-2 Domaćin vodi na poluvremenu a pobjeđuje gost

X-2 Nerješen rezultat na poluvremenu, a pobjeđuje gost

2-2 Gost vodi na poluvremenu i pobjeđuje

 

Ishod Poluvremena (I Pol, II Pol). Igrač pogađa ishod samo jednog poluvremena (prvog ili drugog): 1- Domaćin postiže više poena u navedenom poluvremenu

X- Nerješeno u navedenom poluvremenu

Gost postiže više poena u navedenom poluvremenu

 

Ishod Četvrtina ( I , II, III, IV ). Igrač pogađa ishod samo jedne četvrtine . 1 - Domaćin postiže više poena u navedenoj četvrtini

X- Nerješeno u navedenoj ćetvrtini

2 - Gost postiže više poena u navedenoj četvrtini

 

 

 

Dupla Opklada - Poena na meču i Pobjednik meča — Vrsta opklade gde se igrač odjednom kladi nä dve ili više gore navedenih igara i za to dobija jedinstvenu kvotu. U slučaju prekida ili odlaganja meča postignuti rezultat za duplu opLladu je važeći ukoliko je u momentu prekida meča rezukat te opklade (dobitna/nedobitna) bio već poznat. U protivnom računa se kvota 1.

 

1&-P — Domaća ekipa pobjeđuje na meču i ukupan broj postignutih poena za obe ekipe je manji od unaprijed zadate granice

1&+P — Domaća ekipa pobjeđuje na meću i ukupan broj postignutih poena za obe ekipe je veći od unaprijed zadate granice

2&-P — Gostujuća ekipa pobjeđuje na meču i ukupan broj postignutih poena za obe ekipe je manji od unaprijed zadate granice

2&+P — Gostujuća ekipa pobjeđuje na meču i ukupan broj postignutih poena za obe ekipe je veći od unaprijed zadate granice

 

Razlika poena — Dobitna Opklada treba da predvidi razliku u postignutim poenima između timova [vodstvo

timova nije bitno), definisanu na sledeći način:

1-3 — 3 ili manje poena razlike za bilo koji tim 1-5 — 5 ili manje poena razlike za bilo koji tim 1-9 — 9 ili manfe poerra razlike ZB bilo koji tim

1-12 — 12 ili manje poena razlike za bilo koji tim

3-7 — Između 3 i 7 poena razlike za bilo koji tim

6-11— Između 6 i 11 poena razlike za bilo koji tim 10+ - 10 ili viúe poena razlike za bilo koji tim

12+ - 12 ili više poena razlike za bilo koji tim 13+ - 13 ili više poena razlike za bilo koji tim 15+ - 15 ili više poena razlike za bilo koji tim 20+ - 20 ili više poena razlike za bilo koji tim

 

Pobjeđuje sa 10+ poena razlike — Dobitna Opklada treba da predvidi pobjednika meča (gosta ili domaćina) sa 10 ili višepoena razlike na kraju meča i eventualnih produžetaka

 

Individualni učinci košarkaša:

 

Košarkaš postiže broj poena — Potrebno je pogoditi da li će odreÓeni košarkaš postići manje, jednako ili više poena od unaprijed zadate granice.

Košarkaš ostvaruje broj asistencija — Potrebno je pogoditi da li će određeni. košarkaš ostvariti rnanje, jednako ili više asistencija od unaprijed zadate granice.

Košarkaš ostvaruje broj skokova — Potrebno je pogoditi da li će određeni košarkaš ostvariti manje, jednako ili više skakova od unaprijed zadate granice.

Košarkaš ostvaruje ukupan broj poena i asistencija — Potrebno je pogoditi da li će određeni košarkaš imati manji, jednak ili veći ukupan broj postignutih poena i ostvarenih asistencija (zbir poena i asistencijä) u odnosu na unaprijed određenu granicu.

Košarkaš ostvaruje ukupan broj poena i skokova — Potrebno je pogoditi da li će određeni košarkaš imati manji, jednak ili veći ukupan broj postignutih poena i ostvarenih skokova (zbir poena i skoko\la).u odnosu na unaprijed određenu granicu.

 

 

Za sve igre koje se odnose na individualne učinke košarkaša (broj postignutih poena, skokova, asistencija itd.) računa se kvota 1 ukoliko igrač ne ude u igru u toku trajanja meča.

Ukoliko nije naznačeno drugačije za sve igre se računaju i produžeci.

 

Dueli košarkaša — Dobitna Opklada treba da predvidi košarkaša sa većim brojem postignutih poena iz ponuđenog duela

 

Za igru Dueli košarkaša (poeni, skokovi, asistencije) računa se kvota 1 ako bar jedan od košarkaša ne uđe u igru u toku trajanja meča.

Za sve igre računa se i učinak košarkaša u produžecima, ako do njih dode.

 

U slučaju Playoff/Playout mečeva ukoliko na kraju regularnog dela meča nije bio nerješen rezultat neće se uzeti u obzir odigran produžetak, obzirom da se produžetak ne odnosi na rezultat samog meča.

 

U slučaju odlaganja i neodigravanja meča do isteka kalendarskog dana za kojije meč najavljen po lokalnom vremenu odigravanja za sve igre s tim mečom računa se kvota 1.

 

U slučaju prekida meča i neodigravanja istog do isteka kalendarskog dana za koji je meč najavljen po lokalnom vremenu u mestu održavanja meča za sve igre koje nisu zaključene u momentu prekida računa se kvota 1. Pod zaključenom igrom (dobitnom ili nedobitnom) smatra se ona igra čiji se rezultat ne bi promijenio ukoliko bi utakmica bila odigrana do kraja.

 

Član 19c.

Tenis

 

Konačan ishod - Igrač pogađa koji će teniser/ka biti pobjednik meča: 1- prvonavedeni teniser

2- drugonavedeni teniser

Ukoliko se meč završi predajom jednog od učesnika za sve opklade sa ovom igrom računa se kvota 1 bez obzira na trenutni rezultat meča u momentu predaje

 

Broj gemova (ukupno, po setovima) — Igrač se kladi na to da li će na cijelom meču ili pojedinačnim setovima biti odigrano manje ili više gemova od unaprijed definisane granice.

< - Manje — Opklada je dobitna ako bude odigrano manje gemova od navedene granične vrijednosti u navedenom setu ili na cijelom meču.

Ako bude odigrano tačno toliko gemova kolika je granica na tiketu, Opklada se računa sa kvotom 1

- Više — Opklada je dobitna ako bude odigrano više gemova od navedene granične vrijednosti u navedenom setu ili na cijelom meču.

Ako bude odigrano tačno toliko gemona kolika je granica na tiketu, Opklada se računa sa kvotom 1.

 

Primer: Ukoliko je granica gemova 9.S i ukoliko dode do prekida seta pri rezultatu 4:4 ili 5:4 smatra se da je igra ukupno gemova završena i da je dobitna oklađa Više od 9.5, obzirom da bi se, u slučaju da je set bio nastavljen, moralo odigrati više od 9.5 gemova u tom setu.

 

Osvaja set ( I, II, III. ) — Igrač pogađa koji će teniser/ka osvojiti navedeni set:

prvonavedeni teniser osvaja određeni set (I, II, III. )

drugonavedeni teniser osvaja određeni set (I, II, III. )

 

 

Hendikep Gemova (meč› set) — Igrač pogađa koji će ishod meča ili seta, u gemovima, biti kada se na ostvareni rezultat doda unaprijed definisani hëndikep (prednost jednom od učesnika). Igra se obračunava tako što se na ostvareni broj gemova prvonavedenog učesnika doda ili oduzme hendikep (oduzima se ako je na tiketu hendikep sa znakom — (minus)):

H1— Opklada je dobitna kada prvonavedeni učesnik ima prednost nakon uračunavanja hendikepa. Ukoliko nakon uračunavanja hendikepa oba učesnika imaju isti broj gemova Opklada se računa sa kvotom 1.

H2 - Opklada je dobitna kada drugonavedeni učesnik ima prednost nakon uračunavanja hendikepa. Ukoliko nakon uračunavanja hendikepa oba učesnika imaju isti broj gemova Opklada se računa sa kvotom 1.

 

Broj setova — Igrač pogađa koliko će biti odigrano setova na nekom teniskom meču. 2 - na meču će biti odigrano tačno 2 seta

3 - na meču će biti odigrano tačno 3 seta 4 - na meču će biti odigrano taćnó 4 seta

5 - na meču će biti odigrano tačno 5 setova

 

Osvaja jedan Set - igrač se kladi na to da će jedan teniser/ka osvojiti bar jedan set u toku trajanja teniskog meča:

1S — prvonavedeni teniser/4a osvaja bar jedan set 2S — drugonavedeni teniser/ka osvaja bar jedan set

 

PrviSet-Kraj —je igra u kojoj je cilj pogoditi i osvajača prvog seta i pobjednika meča: 11-1— prvonavedeni teniser/ka osvaja i prvi set i meč

I1-2 — prvonavedeni teniser/ka osvaja prvi set a zatim gubi meč I2-1— drugonavedeni teniser/ka osvaja prvi set a žatim gubi meč 12-2 — drugonavedeni teniser/ka osvaja i prvi set i meč

 

Tačan rezultat — igrač se kladi na tačan rezultat teniskog meča izražen u setovima. TieBreak - Igrač se kladi da li će u toku teniskog meča biti igran TieBreak ili ne.

Dupla Opklada - Vrsta opklade gde se igrač odjednom kladi na dve ili više gore od navedenih igara i za to dobija jedinstvenu kvotu. U slučaju prekida ili odlaganja meča postignuti rezultat je za duplu opkladu važeći ukoiiko je u momentu prekida rezultat te opl‹Iade (dobitna/nedobitna) bio već poznat. U soprotnom računa se kvoia 1.

& -G — Prvoimenovani teniser pobjeđuje i na meču će biti odigrano manje gemova od zadate granice 1 & +G - Prvoimenovani teniser pobjeđuje i na meču će biti odigrano više gemova od zadate granice

& -G - Drugoimenovani teniser pobjeđuje i na meču će biti odigrano manje gemova od zadate granice 2 & +G - Drugoimenovani teniser pobjeđuje i na meču će biti odigrano više gemova od zadate granice

 

Osvaja gem — Igrač se kladi koji će teniser osvojiti navedeni gem u toku meča 1-prVonavedeni teniser

2-drugonavedeni teniser

 

Ishod dva uzastopna gema - igrač se kladi na ishod dva uzastopna gema u sklopu jednog teniskog meča 1 — oba gema dobija prvonavedeni teniser

X — svai‹i teniser osvaja po jeoan gem

 

 

2 — oba gema dobija drugonavedeni teniser

 

U slučaju da neki teniser/ka preda meč pre početka za sve igre računa se kvota 1

 

U slučaju da neki teniser/ka preda meč nakon početka meča za sve igre koje su zaključene računa se do tad ostvareni rezultat a za sve igre čiji bi se rezultat mogao promeniti do kraja meča računa se kvota 1.

 

U slučaju odlaganja meča za sve otvorene igre čeka se nastavak meča ukoliko organizator turnira ili takmičenja ne odluči da u potpunosti otkaže meč (ne računa se kvota 1 na kraju tog ni sledećeg kalendarskog dana već se čeka nastavak meča).

 

U slučaju diskva1ifit‹acije tenisera/teniserke kao punovažan uzima se ostvaren rez“iJItat na turniro, i sve opklade su važeće bez obzira na učešće tenisera/teniserke na turniru.

 

U slučaju neobjavljivanja zvaničnih rezultata meča od strane zvaničnog izvora informisanja nakon 48 sati nakon završetka meča, eve opklade će biti otkazane tj. računaće se kvota 1.

 

Član 19d. Hokej na ledu

 

Konačan Ishod — Igrač pogađa koji će tim imati više postignutih golova na kraju regularnog toka meča Tip 1— Domaćin

Tip 2 — Gost

Tip X — oba tima isti broj pogodaka ili 0:0

Pobjednik- Igrač pogađa koji će tim na kraju meča imati više postignutih golova tj. biti pobjednik meča bez obzira da li se meč završi nakon regularnog dela, nakon produžetaka ili nakon penala.

Tip WI— Domaćin Tip W2 — Gost

Dupla Šansa- Igrač pogađa koji će tim imati više postignutih golova na kraju regularnog toka meča Tip 1X — Domaćin ili nerješeno

Tip X2 — Gost ili nerješeno Tip 12 — Domaćin ili Gost

Broj golova (cijeli meč, po trećinama) — Igrač se kladi na to koliko će golova biti postignuto u naznačenom periodu utakmice iIi na cijeloj utakmic]

0G — nema gola u datom periodu

1G, 2G, 3G... — tačno 1, 2, 3... gola će biti postignuto

0-1, 2-3,4-6,2-5....- Opklada je dobitna ukoliko broj postignutih golova pripada označenom rasponu s tim da se i donja i gornja granica računaju. (Pr. 4-6 Opklada je dobitna ako na meču bude postignuto 4, 5 ili 6 golova.)

1+, 2+, 3+. Opklada je dobitna ako u naznačenom periodu bude postignuto bar onoliko golova koliko

je naznačeno (Pr. 3+ Opklada je dobitna ako bude postignuto 3 ili više golova u naznačenom periodu) I — oznaka za golove u prvoj trećini

II — oznaka za golove u drugoj trećini III- oznaka za golove u trećoj trećini

Ishod Trećina (I, II , III). Igrač pogađa ishod samo pojedinačnih trećina 1— Domaćin daje vi”se golova u navedenoj trećini

X — Nerješeno u navedenoj trećini

2 — Gost daje više golova u navedenoj trećini

 

 

Par / Nepar- Igrač pogađa da li će ukupan broj golova u regularnom toku nekog meča biti paran ili neparan (rezultat 0:0 računa se kao par).

Daje sledeći Gol — Igrač se kladi koji će tim dati sledeći gol na utakmici (prvi, drugi , treći...)

1 — Prvonavedeni tim

X — Nema sledećeg gola tj. meč se završava rezultatom koji je važeči u momentu odigravanja tiketa

2 — Drugonavedeni tim

Sledeći Power Play - Igrač se kladi koja će ekipa sledeća imati igrača više Domaća ekipa ima sledeća igrača više

Gostujuća ekipa ima sledeća igrača više

Draw No Bet — Igrač pogađa koji će tim na kraju regularnog toka meča postići više golova a ako bude nerješeno računa se kvota 1 za sve opklade.

Hendikep - ïgrač pogađa koji će ishod meča biti kada se na ostvareni rezultat meča doda unaprijed definisani hendikep (prednost jednom od timova). Igra se obračunava tako što se na ostvareni broj golova domaćeg tima doda ili oduzme hendikep (oduzima se ako je na tiketu hendikep sa znakom — (minus))

H1 — Opklada je dobitna kada domaćin ima prednost nakon uračunavanja hendikepa H2 — Opklada je dobitna kada gost ima prednost nakon uračunavanja hendikepa

Tim daje golova (Domaćin, Gost)

Igrač pogađa da li će tim postići više ili manje golova od unaprijed navedene granice na kraju regularnog

toka meča

« - Manje - Opklada je dooitna ako tim postigne manje golova od navedene granične vrijednosti na kraju regularnog toka meča.

- Više - Opklada je dobitna ako tim postigne više golova od navedene granične vrijednosti na kraju

regularnog toka meča.

Poena na meču i pob1 — Vrsta opklade gde se igrać odjednom kladi na dve ili više gore navedenih igara i za to dobija jedinstvenu kvotu. U slučaju prekida ili odlaganja meče  pcstignuti  rezultat za duplu spklađu je važećï ukoliko je u momentu prekida meča rezultat te opklade (dobitna/nedobitna) bio već poznat. U protivnom računa se kvota 1.

 

1&-P Domaća ekipa pobedjuje na meču i ukopan broj postignutih poena(golova) za obe ekipe je manji od unaprijed zadate granice.

1&+P Domaća ekipa pobedjuje na meču i ukupan broj postignutih poena(golova) za obe ekipe je veći od unaprijed zadate granice.

2&-P Gostujuća ekipa pobedjuje na meču i ukupan broj postignutih poena(golova)  za obe ekipe je manji od unaprijed zadate granice.

2&+P Gostujuća ekipa pobedjuje na meču i ukupan broj postignutih poena(golova) za obe ekipe je veći ad

unaprijed zadate granice.

 

U slučaju odlaganja i neadigravanja meča do isteka kalendarskog dana za koji je meč najavljen, po

lokalnom vremenu u mjestu održavanja meča za sve igre s tim mečom računa se kvota 1.

U slučaju prekida meča i neodigravanja istog do isteka kalendarskog daca za koji..je meč najavljen pa lokalnom vremenu u mjestu održavanja meča za sue igre koje nisu zaključene u momentu prekida računa se kvota 1, pri čemu se pod zaključenom igrom (dobitnom ili nedobitnom) smatra se ona igra čiji se rezultat ne bi promijenio ukoliko bi meč bio odigran do kraja.

 

Član 19e. Rukomet

 

Konačan Ishod — Igrač pogađa koji će tim imati više postignutih golova na kraju regularnog toka meča.

 

 

Tip 1 — Domaćin Tip 2 — Gost

Tip X — oba tima isti broj goiova

Broj golova (ukupno, po poluvremenima) — lgrać se kladi da li će broj postignutih golova u nekom delu

meča ili na cijelom meču biti veći ili manji od definisane granice.

< Manje — Opklada je dobitna ako bude postignuto manje golova od navedene granične vrijednosti u navedenom periodu utakmice

Više — Opklada je dobitna ako bude postignuto više golova od navedene granične vrijednosti u navedenom periodu utakmice

Par / Nepar- Igrač pogađa da li će ukupan broj golova u regularnom toku nekog meča biti paran ili neparan .

Hendikep igre (cela utakmica, poluvreme) — Igrač pogađa koji će ishod meča (ili perioda meča) biti kada se na ostvareni rezultat doda unaprijed definisani hendikep (prednost jednom od timova). Igra se obračunava tako što se na ostvareni broj golova domaćeg tima doda ili oduzme hendikep  (oduzima se ako je na tiketu hendikep sa znakom — (minus))

H1 — Opklada je dobitna kada domaćin ima prednost nakon uračunavanja hendikepa H2 — Opklada je dobitna kada gost ima prednost nakon uračunavanja hendikepa

Dupta Šansa — Igrač poga8a koji će tim imati više postignutih golova na kraju regularnog toka meča

Tip 1X — Domaćin ili nerješeno Tip X2 — Gost ili nerješeno

Tip 12 — Domaćin ili Gost

Ishod Poluvremena (I Pol, II Pol) — Igrač pogađa ishod samo jednog poluvremena (prvog  iIi drugog) 1 — Domaćin daje više golova u navedenom poluvremenu

X — Nerješeno u navedenom poluvremenu

2 — Gost daje više golova u navedenom poluvremenu

Pada Više Golova — Igrač pogađa u kom poluvremenu će pasti više golova

l> Opklada je dobitna ako u prvom poluvremenu padne više golova nego u drugom II> Opklada je dobitna ako u drugom poluvremenu padne više golova nego u prvom

Ukoliko u oba poluvremena padne jednak broj golova obe opklade se računaju sa kvotom 1. Daje sledeći Gol - Igrač se kladi koji će tim dati sledeći gol na utakmici (prvi, drugi, treći...)

— Prvonavedeni tim

— Nema sledećeg gola tj. meč se završava rezultatom koji je važeći u momentu odigravanja tiketa

— Drugonavedeni tim

Poena na meču i pob1 - Vrsta opklade gde se igrač odjednom kladi na dve ili više gore navedenih igara i za to dobija jedinstvenu kvotu. U slučaju prekida ili odlaganja meča postignuti rezultat za duplu opkladu je važeći ukoliko je u momentu prekida meča rezultat te opklade (dobitna/nedobitna) bio već poznat. U protivnom računa se

kvota 1.

 

1&-P Domaća ekipa pobedjuje na meču i ukupan broj postignutih poena(golova) za obe ekipe je manji od unaprijed zadate granice.

1&+P Domaća ekipa pobedjuje na meču i ukupan broj postignutih poena(golova) za obe ekipe je veći od unaprijed zadate granice.

2&-P Gostujuća ekipa pobedjuje na meču i ukupan broj postignutih poena(golova) za obe ekipe je manji od unaprijed zadate granice.

2&+P Gostujuća ekipa pobedjuje na meču i ukupan broj postignutih poena(golova) za obe ekipe je veći od unaprijed zadate granice.

 

 

U slučaju odlaganja i neodigravanja meča do isteka kalendarskog dana za kojije meč najavljen po lokalnom vremenu u mjestu održavanja meča za sve igre s tim mečom računa se kvota 1.

 

U slučaju prekida meča i neodigravanja istog do isteka kalendarskog dana za koji je meč najavljen pa lokalnom vremenu u mestu odigravanja meča, za sve igre koje nisu zaključene u momentu prekida računa se kvota 1. Pod zaključenom igrom (dobitnom ili nedobitnom) smatra se ona igra čiji se rezultat ne bi promijenio ukoliko hi meč bio odigran do kraja.

 

Član 19f.

Odbojka

 

Konačan ishod — Igrač pogađa koji će tim biti pobjednik meča

— prvonavedeni tim

— drugonavedeni tim

Osvaja set (I, II, IFI...) — Igrač pogađa koji će tim osvojiti navedeni set

prvonavedeni tim

drugonavedeni tim

Osvaja jedan Set — Igrač se kladi na to da će tim na koji se kladi osvojiti bar jedan set u toku trajanja navedenog odbojkaŠkog meča

1S — prvonavedeni tim osvaja bar jedan set

2S — drugonavedeni tim osvaja bar jedan set

Tačan rezultat — igrač se kladi na tačan rezultat odbojkaškog meča.

Hendikep Poena.(meč, set) — Igrač pogađa koji će ishod meča ili seta, u poenima, biti kada se na ostvareni rezultat doda unapred definisani hendikep (prednost jednom od timova). Igra se obračunava tako što se  na ostvareni broj poena prvonavedenog tima doda ili oduzme hendikep (oduzima se ako je na tiketu hendikep sa znakom — (minus)).

H1 — 0 pklađa je dobltna kada prvonavedeni tim ima prednost nakon uračunavanja hendikepa.

H2 — Opklada je dobitna kada drugonavedeni tim ima prednost nakon uračunavanja hendikepa.

Broj poena (ukupno, po setovima) - Igrač se kladi da li  će broj postignutih  poena u nekom dijelu meča ifi na cijelom meču biti veći ili manji od definisane granice.

< Manje — Opklada je dobitna ako bude postignuto manje poena od navedene granične vijrednosti u navedenom periodu utakmice.

Više — Opklada je dobitna ako bude postignuto više poena od navedene granične vijrednosti u navedenom periodu utakmice.

Par / Nepar — Igrać pogađa da Ii će ukupan broj poena u toku nekog meča biti paran ili neparan.

PrviSet-Kraj - je igra u kojoj je cilj pogoditi i osvajača prvog seta i pobjednika meča l1-1 — prvonavederii tim osva)a i prvi set i meč

II-2— prvonavedeni tim osvaja prvi set a zatim gubi meč I2-1— drugonavedeni tim osvaja prvi set a zatim gubi meč 12-2 - drugonavedeni tim osvaja i prvi set i meč

Osvaia n-ti paeli u/setJz — Igrač se klade koja će ekipa osvojini n-ti poen po redu u nekom setu (20-i paen, 30-i poen itd...).

— Domaća ekipa osvaja navedeni poen

— Gostujuća ekipa osvaja navedeni poen

U slučaju odlaganja i neodigravanja meča do.isteka kalendarskog dana za koji je meč najavljen po lokalnom

vremenu u mjestu održavanja meča za sve igre s tim mečom računa se kvota 1

U slučaju prekida meča i neodigravanja istog do isteka kalendarskog dana za koji je meč najavljen po lokalnom vremenu u mjestu odigravanja meča, za sve igre koje nisu zaključene u momentu prekida računa se kvota 1. Pod zaključenom igrom (dobitnom ili nedobitnom) smatra se ona igra čiji se rezultat ne bi

 

 

promijenio ukoliko bi meč bio odigran do kraja.

 

Član 19g.

Američki fudbal

 

Konačan Ishod — Igrač pogađa koji će tim imati više postignutih poena na kraju regularnog toka meča Tip 1— Domaćin

Tip 2 — Gost

Tip X - oba tima isti broj poena

Dupla Šansa — Igrač pogađa koji će tim imati v¡še postignutih poena na kraju regularnog toka meča. Tip 1X — Domaćin ili nerješeno

Tip X2 — Gost ili nerješeno Tip 12 — Domaćin ili Gost

Tim postiže poena (Domaćin, Gost) — Igrač pogađa da li će tim postići više ili manje poena od unaprijed navedene granice u toku regularnog toka meča ili u nekom periodu meča (poluvremena, četvrtine).

< Manje — Opklada je dobitna ako tim postigne manje poena od navedene granične vrijednosti u navedenom periodu utakmice.

Više — Opklada je dobitna ako tim postigne više poena od navedene granične vrijednosti u navedenom periodu utakmice.

Broj poena (ukupno, po poluvremenima, po četvrtinama) — Igrač se kladi da li će broj postignutih poena u nekom delu meča ili na cijelom meču biti veći ilí manji od definisane granice.

< - Manje — Opklada je dobitna ako bude postignuto manje poena od navedene granične vrijednosti u navedenom periodu utakmice

- Više — Opklada je dobitna ako bude postignuto više poena od navedene granične vrijednosti u navedenom periodu utakmice

Par/ Nepar— Igrač pogađa da li će ukupan broj poena u regularnom toku nekog meča biti paran ili neparan. Hendikep igre (cela utakmica, poluvreme, četvrtine) — Igrač pogađa koji će ishod meča (ilï perioda meča) biti kada se na ostvareni rezultat doda unaprijed definisani hendikep (prednost jednom od timova). Igra se obračunava tako što se na ostvareni broj poena domaćeg tima doda ili oduzme hendikep (oduzima se ako je na tiketu hendikep sa znakom — (minus)).

H1— Opklada je dobitna kada domaćin ima prednost nakon uračunavanja hendikepa. H2 - Opklada je dobitna kada gost ima prednost nakon uračunavanja hendikepa.

Pobjednik- Igrač se kladi na to koji će tim biti konačni pobjednik meča bez obzira na to da li će pobedu ostvariti nakon regularnog toka ili nakon produžetaka.

W1- pobjednik domaći tim W2- pobjednik gostujući tim

Ukoliko se meč u regularnom toku završi nerješeno, pobjednik je onaj tim koji pobedi nakon produžetaka. Više Poena — Igrač pogađa u kom poluvremenu će biti postignuto više poena

 

I> - Opklada je dobitna ako u prvom poluvremenu bude više poena nego u drugom II> - Opklada je dobitna ako u drugom poluvremenu bude više poena nego u prvom

Ako u oba poluvremena bude postignut isti broj poena obe opklade se računaju sa kvotom 1. Poluvreme / Kraj - Igrač treba da pogodi i ishod prvog poluvremena i ishod na kraju utakmice. 1-1 Domaćin vodi na poluvremenu i pobjeđuje

na poluvremenu Nerješeno a pobjeđuje domaćin 2-1 Gost vodi na poluvremenu, pobjeđuje domaćin

1-X Domaćin vodi na poluvremenu, na kraju nerješeno X-X nerješeno i na poluvremenu i na kraju meča

 

 

2-X Gost vodi na poluvremenu, na kraju nerješeno 1-2 Domaćin vodi na poluvremenu a pobjeđuje gost X-2 Nerješeno na poluvremenu a pobjeđuje gost

2- 2 Gost vodi na poluvremenu i pobjeđuje

ishod Poluvremena (I Pol, II Pol). Igrač pogađa ishod samo jednog poluvremena (prvog ili drugog). 1- Domaćin postiže više poena u navedenom poluvremenu

Nerješeno u navedenom poluvremenu

2- Gost postiže više poena u navedenom poluvremenu

Ishod Četvrtina (I, II, III, IV). Igrač pogađa ishod samo jedne četvrtine. 1 - Domaćin postiže više poena u navedenoj četvrtini

X - Nerješeno u navedenoj četvrtini

2 - Gost postiže više poena u navedenoj četvrtini

Produžeci - Igrač pogađa da li će se na nekoj utakmici igrati produžeci ili ne.

Poena na meču i pob1 - Vrsta opklade gde se igrač odjednom kladi na dve ili više gore navedenih igara i za to dobija jedinstvenu kvotu. U slučaju prekida ili odlaganja meča postignuti rezultat za duplu opkladu je važeći ukoliko je u momentu prekida meča rezultat te opklade (dobitna/nedobitna) bio već poznat. U protivnom računa se kvota 1.

 

1&-P Domaća ekipa pobedjuje na meču i ukupan broj postignutih poena(golova) za obe ekipe je manji od unapred zadate granice.

1&+P Domaća ekipa pobedjuje na meču i ukupan broj postignutih poena(golova) za obe ekipe je veći od unaprijed zadate granice.

2&-P Gostujuća ekipa pobedjuje na meču i ukupan broj postignutih poena(golova) za obe ekipe je manji od unaprijed zadate granice.

2&+P Gostujuća ekipa pobedjuje na meču i ukupan broj postignutih poena(golova) za obe ekipe je veći  od unaprijed zadate granice.

 

U slučaju odlaganja i neodigravanja meča do isteka kalendarskog dana za koji je meč najavljen, po lokalnom vremenu u mjestu održavanja meča, za sve igre s tim mečom računa se kvota 1.

U slučaju prekida meča i neodigravanja istog do isteka kalendarskog dana za koji je meč najavljen po lokalnom vremenu u mjestu odigravanja meča, za sve igre koje nisu zaključene u momentu prekida računa se kvota 1. Pod zaključenom igrom (dobitnom iIi nedobitnom) smatra se ona igra čiji se rezultat ne bi promijenio ukoliko bi meč bio odigran do kraja

 

Član 19h.

 

 

Konačan Ishod — Igrač pogađa koji će tim imati više postignutih golova na kraju regularnog toka meča. Tip 1 — Domaćin

Tip 2 — Gost

Tip X - oba tima isti broj pogodaka ili 0:0

Dupla Šansa - Igrač pogađa koji će tim imati više postignutih golova na kraju regularnog toka meča. Tip IX — Domaćin ili nerješeno

Tip X2 — Gost ili nerješeno

Tip 12 - Domaćin ili Gost

Hendikep — Igrač pogađa koji će ishod meča) biti kada se na ostvareni rezultat doda unaprijed definisani hendikep (prednost jednom od timova). Igra se obračunava tako što se na ostvareni broj poena domaćeg tima doda ili oóuzme hendikep (oduzima se ako je na tïketo hendikep sa znakom — (minus))

 

 

H1— Opklada je dobitna kada domaćin ima prednost nakon uračunavanja hendikepa H2 - Opklada je dobitna kada gost ima prednost nakon uračunavanja hendikepa

Broj poena (ukupno, po poluvremenima) — Igrač se kladi da li će broj postignutih poena u nekom delu meča ili na cijelom meču biti veći ili manji od definisane granice.

< - Manje — Opklada je dobitna ako bude postignuto manje poena od navedene granične vrijednosti u navedenom periodu utakmice

- Više — Opklada je dobitna ako bude postignuto više poena od navedene granične vrijednosti u navedenom periodu utakmice

Par / Nepar — lgrać pogađa da li će ukupan broj poena u regularnom toku nekog meča biti paran ili

neparan.

Ishod Poluvremena (I Pol, II Pol). Igrač pogađa ishod samo jednog poluvremena (prvog ili drugog).

Domaćin postiže više poena u navedenom poluvremenu

Nerješeno u navedenom poluvremenu

Gost postiže više poena u navedenom poluvremenu

Poluvreme / Kraj — Igrač treba da pogodi i ishod prvog poluvremena i ishod na kraju utakmice. 1-1 Domaćin vodi na poluvremenu i pobjeđuje

na poluvremenu Nerješeno a pobjeđuje domaćin 2-1 Gost vodi na poluvremenu, pobjeđuje domaćin

1-X Domaćin vodi na poluvremenu, na kraju nerješeno X-X nerješeno i na poluvremenu i na kraju meča

2-X Gost vodi na poluvremenu, na kraju nerješeno 1-2 Domaćin vodi na poluvremenu a pobjeđuje gost X-2 Nerješeno na poluvremenu a pobjeđuje gost

2- 2 Gost vodi na poluvremenu i pobjeđuje

U slučaju odlaganja i neodigravanja meča do isteka kalendarskog dana za koji je meč najavljen po lokalnom vremenu u mestu održavanja meča za sve igre s tim mečom računa se kvota 1.

U slučaju prekida meča i neodigravanja istog do isteka kalendarskog dana za koji je meč najavljen po lokalnom vremenu u mestu odigravanja meča, za sve igre koje nisu zaključene u momentu prekida računa se kvota 1. Pod zaključenom igrom (dobitnom ili nedobitnom) smatra se ona igra čiji se rezultat ne bi promijenio ukoliko bi meč bio odigran do kraja.

 

Član 19i.

Bejzbol

 

Za sve bejzbol igre kao rezultat meča računa se konačni ishod meča koji može biti postignut: pre kraja poslednjeg ininga, ukoliko sudije odluče da skrate meč

Po završetku 9-og inninga

Nakon produžetka , ukoliko je rezultat nakon 9-og inninga bio nerješen.

 

Konačan ishod — Igrač pogađa koja će ekipa biti pobjednik meča ( na bilo koji od gorenavedena tri načina

 

— prvonavedena ekipa

— drugonavedena ekipa

 

Broj poena (ukupno, po ininzima) — Igrač se kladi da li će broj postignutih poena u nekom delu meča ili na cijelom meču biti veći ili manji od definisane granice.

< - Manje — Opklada je dobitna ako bude postignuto manje poena od navedene granične vrijednosti u navedenom periodu utakmice.

 

 

- Više — Opklada je dobitna ako bude postignuto više poena od navedene granične vrijednosti u navedenom periodu utakmice.

 

Par / Nepar- Igrač pogađa da li će ukupan broj poena u toku nekog baseball meča biti paran ili neparan . Prvi Inning — Igrač pogađa ishod samo prvog inning-a

Domaćin postiže više poena u toku prvog inninga X- Nerješeno na kraju prvog inninga

Gost postiže više poena u toku prvog inninga

Prvih pet ininga — Igrač pogađa koji će tim biti u prednosti nakon odigranih pet ininga VI - prvoimenovani tim vodi nakon 5 odigranih ininga

VX - nijedan od timova ne vodi nakon 5 odigranih ininga V2 - drugoimenovani tim vodi nakon S odigranih ininga

Postiže poslednji poen na meču - Igrač pogaoa koji će tim postići poslednji poen na meču LSI - prvoimenovani tim postiže poslednji poen na meču

LS2 - drugoimenovani tim postiže poslednji poen na meču

 

Jedan poen u prvom iningu — Igrač pogađa da li će bilo koji tim osvojiti najmanje jedan poen u prvom iningu na određenom meču

 

Da - bilo koji od timova će osvojiti bar jedan poen u prvom iningu Ne - nijedan od timova neće osvojiti poen u prvom iningu

Dodatni ining - Igrač pogađa da li će na meču biti odigran dodatni ining Da - na meču će biti odigran dodatni inining

Ne - na meču neće biti odigran dodatni ining

 

Prvi poen na meču i pobjeda - Igrač pogađa da li će tim koji postigne prvi poen na meču biti ujedno i pobjednik meča

 

Da - Tim koji postigne prvi poen pobjeđuje na meču Ne - Tim koji postigne prvi poen ne pobjeđuje na meču

 

Dupla Opklada - Vrsta opklade gde se igrač odjednom kladi na dve ili više gone navedenih igara. i za to dobija jedinstvenu kvotu. U slučaju prekida ili odlaganja meča postignuti rezultat za duplu opkladu je važeći ukoliko je u momentu prekida meča rezultat te opklade (dobitna/nedobitna) bio već poznat. U protivnom računa se kvota 1.

 

1&-P - prvoimenovani tim pobedjuje i na meču ce biti postignuto manje poena od zadate granice 1&+P - prvoimenovani tim pobedjuje i na meču ce biti postignuto vise poena od zadate granice 2&-P - drugoimenovani tim pobedjuje i na meču ce biti postignuto manje poena od zadats granice 2&+P - drugoimenovani tim pobedjuje i na meču ce biti postignuto vise poena od zadate granice

 

 

 

 

Hendikep — Igrač pogađa koji će ishod meča biti kada se na ostvareni rezultat doda unaprijed definisani hendikep (prednost jednom od timova). Igra se obračunava tako što se na ostvareni broj poena domaćeg tima doda ili oduzme hendikep (oduzima se ako je na tiketu hendikep sa znakom — (minus))

 

HI—Opklada je dobitna kada domaćin ima prednost nakon uračunavanja hendikepa. H2 — Opklada je dobitna kada gost ima prednost nakon uračunavanja hendikepa.

 

U slučaju odlaganja i neodigravanja meča do isteka kalendarskog dana za koji je meč najavljen po lokalnom vremenu u mestu održavanja meča za sve igre s tim mečom računa se kvota 1.

 

U slučaju prekida meča i neodigravanja do isteka kalendarskog dana za koji je meč najavljen po lokalnom vremenu u mestu održavanja meča za sve igre koje nisu zaključene u momentu prekida računa se kvota

Pod zaključenom igrom (dobitnom ili nedobitnom) smatra se ona igra čiji se rezultat ne bi promijenio ukoliko bi meč bio odigran do kraja.

 

U slučaju da se u toku istog kalendarskog dana odigraju dva meča istih protivnika , klađenje se uvek odnosi na prvi odigrani meč.

 

Član 19j.

Auto-Moto sportovi (Moto GP, Formula 1, Rally)

 

Plasman — Igrač se kladi na kojoj će poziciji ili u kom opsegu pozicija neki učesnik završiti trku. Kao validan uzima se redosled prolaska takmičara kroz cilj a sve eventualne naknadne promene (kažnjavanja, diskvalifikacije) neće se uzimati u obzir za igru Plasman.

1- Pobjednik trke

12- Prvi ili drugi

123- Prvi, drugi ili treći

1-6 — Takmičar završava trku među prvih 6 1-n — Takmičar završava trku među prvih n.

Za igru plasman, klađenje se smatra validnim ukoliko se takmičar na kog se klađenje odnosi pojavi na startnoj poziciji trke bez obzira da li će uspjeti da startuje ili ne.

Ukoliko se takmičar ne pojavi na startnoj poziciji trke sva klađenja na igru plasman za tog takmičara računaće se sa kvotom 1.

Pobjednik kvalifikacija — Igrač se kladi na to koji će takmičar imati najbolje vreme na poslednjem kvalifikacionom treningu za neku trku. Za ovu igru se ne uzimaju u obzir eventualne naknadne diskvalifikacije ili kažnjavanja.

1 — Najbolje vreme na kvalifikacionom treningu

12 — Prvo ili drugo najbolje vreme na kvalifikacionom treningu

Ukoliko takmičar ne učestvuje na postednjem kvalifikacionom treningu sve opklade na njega za igru Pobjednik Kvalifikacija računaće se sa kvotom 1.

Pole Position — Igrač se kladi na to koji će takmičar na startu neke trke biti postavljen na prvu startnu poziciju (Pole position) bez obzira da li je tu poziciju izborio pobedom na kvalifikacionom treningu ili je do nje došao kažnjavanjem ostalih takmičara.

1- Pole Position

12- Start iz prvog reda (Prva ili Druga startna pozicija)

Ukoliko se takmičar ne pojavi na Startu Trke računa se kvota 1 za klađenje na igru Pole Position na tog

takmičara.

 

 

Dueli— Igrač se kladi na to koji će takmičar na kraju trke zauzeti bolju konačnu poziciju. Kao validan uzima se redosled prolaska takmičara kroz cilj a sve eventualne naknadne promene (kažnjavanja, diskvalifikacije) neće se uzimati u obzir za igru Dueli.

U slučaju da jedan takmičar odustane u toku trke pobjednik je takmičar koji završi trku.

U slučaju da oba takmičara odustanu u toku trke pobjednik je onaj koji je kasnije odustao.

U slučaju da oba takmičara odustanu u isto vreme (zajednički sudar ili sl...) računa se kvota 1.

U slučaju da se  jedan  ili oba takmičara ne pojave na startnoj poziciji trke  za  taj  duel  računa se kvota 1. Najbrži krug — Igrač se kladi na to koji će takmlčar u toku trke provesti jedan krug za najkraće vreme.

 

Ukoliko se najavljeni događaj (kvalifikacioni trening ili trka) odloži ili prekine i ne kompletira se do isteka kalendarskog dana za koji je trka najavljena po lokalnom vremenu u mestu održavanja, za sve igre koje nisu zaključene računa se kvota 1. Pod zaključenom igrom (dobitnom ili nedobitnom) smatra se ona igra čiji se rezultat ne bi promijenio ukoliko bi utakmica bila odigrana do kraja.

Za zaključene igre računa se postignuti rezultat u momentu prekida.

 

Član 19k.

Biciklizam

 

Plasman — Igrač se kladi na kojoj će poziciji ili u kom opsegu pozicija neki učesnik završiti takmičenje. Kao validan uzima se krajnji poredak koji objavi organizatar takmičenja.

1- Pobjednik trke 12- Prvi ili drugi

123- Prvi drugi ili treći

1-6— Takmičar završava trku među prvih 6 1-n — Takmičar završava trku među prvih n.

Za igru plasman, Klađenje se smatra validnim ukoliko takmičar na kog se Klađenje odnosi startuje u trci ili

takmičenju.

Kvota 1 se računa samo ukoliko takmičar ne startuje u trci ili takmičenju.

 

Ukoliko se najavljena trka ili takmičenje odloži ili prekine i ne kompletira se do isteka kalendarskog dana za koji je trka najavljena po lokalnom vremenu u mestu održavanja, za sve igre koje nisu zaključene računa se kvota 1. Pod zaključenom igrom (dobitnom ili nedobitnom) smatra se ona igra čiji se retuItat ne bi promijenio ukoliko bi trka ili tamičenje bilo odigrano do kraja.

 

Član 19I. Borilački Sportovi

 

Konačan Ishod — Igrač pogađa koji će takmičar biti pobjednik borbe bez obzira da li će pobijediti nokautom,

na poene ili diskvalifikacijom drugog borca od strane sud;ja u toku borbe.

Tip 1— Prvonavedeni takmičar

Tip 2 — Drugonavedeni takmičar Tip X — Bez pobjednika( nerješeno )

Način Pobede — Igrač pogađa na koji način će biti okončana neka borba

K.0.1 — Pobjeda prvonavedenog borca nokautom

K.O.2 - Pobjeda drugonavedenog borca nokautom Poen1 — Pobjeda prvonavedenog borca na poene Poen2 - Pobjeda drugonavedenog borca na poene

U slučaju da se borba završi nerješeno za sve opklade sa ovom igrom računa se kvota 1.

 

 

U slučaju završetka borbe diskvalifikacijom jednog ad boraca ad strane sudija, za igru Način Pobede računa se kvota 1.

Broj Rundi — Igrač se kladi koliko će rundi ukupno biti u nekoj borbi. Svaka runda koja je započeta računa se kao cela.

< - Manje — Opklada je dobitna ako se borba završi u manje rundi od navedene granice

- Više — - Opklada je dobitna ako se borba završi u više rundi od navedene granice

 

U slučaju odlaganja i neodržavanja borbe do isteka kalendarskog dana za koji je najavljena, po lokalnom vremenu u mestu održavanja događaja, za sve igre s tom borbom računa se kvota 1

 

U slučaju diskvalifikacije jednog od boraca pre početka prve runde za sve igre sa tom borbom računa se kvota 1.

 

Član 19m.

Skijanje

 

Plasman — Igrač se kladi na kojoj će poziciji ili u kom opsegu pozicija neki učesnik završiti takmičenje. Kao validan uzima se krajnji poredak koji objavi organizator takmičenja.

1- Pobjednik trke 12- Prvi ili drugi

123- Prvi drugi ili treći

1-6 — Takmičar završava trku među prvih 6 1-n — Takmičar zavrŠava trku među prvih n.

Za igru plasman, Klađenje se smatra validnim ukoliko takmičar na kog se Klađenje odnosi startuje u prvoj trci ili prvoj seriji skokova.

Kvota 1 se računa samo ukoliko takmičar ne startuje u prvoj seriji skokova ili prvoj trci.

Dueli — Igrač se kladi na to koji će takmičar na kraju trke zauzeti bolju konačnu poziciju. Kao validan uzima se krajnji poredak koji nakon takmičenja objavi organizator.

U slučaju da jedan takmičar odustane u toku trke pobjednik je takmičar koji završi trku

U slučaju da oba takmičara odustanu u toku takmičenja (nebitno u kojoj trci ili seriji) za opklade na taj duel računa se kvota 1.

U slučaju da jedan ili oba takmičara ne startuju u prvoj trci ili prvoj seriji skokova za taj duel računa se kvota 1.

 

U slučaju odlaganja i neodržavanja takmičenja ili prekida i nezavršavanja takmičenja do isteka kalendarskog dana za koji je takmičenje najavljeno, po lokalnom vremenu u mestu održavanja događaja, za sve igre na tom takmičenju računa se kvota 1.

 

U slučaju najave takmičenja na jednom lokalitetu a održavanja takmičenja na drugom iokalitetu za sve opklade se računa kvota 1.

 

Član 19n.

Atletika

 

Plasman — Igrač se kladi na kojoj će poziciji ili u kom opsegu pozicija neki učesnik zavrŠiti takmičenje. Kao validan uzima se krajnji poredak koji objavi organizator takmičenja.

1- Pobjednik trke 12- Prvi ili drugi

 

 

123- Prvi drugi ili treći

1-6 — Takmičar završava trku meou prvih 6 1-n — Takmičar završava trku među prvih n.

 

2a igru plasman, Klađenje se smatra validnim ukoliko takmičar na kog se Klađenje odnosi startuje u trci ili takmičenju.

Kvota 1 se računa samo ukoliko takmičar ne startuje u trci ili takmičenju.

 

U slučaju odlaganja i neodigravanja takmičenja do isteka kalendarskog dana za koji je takmičenje najavljeno, po lokalnom vremenu u mestu održavanja događaja, za sve igre na tom takmičenju računa se kvota 1.

 

Član 19p. Vaterpolo

 

Konačan Ishod — Igrač pogađa koji će tim imati više postignutih golova na kraju regularnog toka meča.

Tip 1 — Domaćin Tip 2 — Gost

Tip X — oba tima isti broj poena

Dupia Šansa — Igrač pogađa koji će tim imati više postignutih golova na kraju regularnog toka meča. Tip IX — Domaćin ili nerješeno

Tip X2 — Gost ili nerješeno Tip 12 — Domaćin ili Gost

Broj golova (ukupno, po četvrtinama) -  Igrač se kladi da li će broj postignutih  golova  u nekom delu meča ïli na cijelom meču !siti veći ili manj:' od definisane granice.

< - Manje — Opklada je dobitna ako bude postignuto manje golova od navedene granične vrijednosti +t

navedenom periodu utakmice.

» - Više — Opklada je dobitna ako bude postignuto više golova od navedene granične vrijednosti n navedenom periodu utakmice.

Par / Nepar — Igrač pogađa da li će ukupan broj golova u regularnom toku nekog meča biti paran ili neparan.

Hendikep igre (cela utakmica, četvrtine) — Igrač pogađa koji će ishod meča (ili perioda meča) biti kada se

na ostvareni rezultat doda unaprijed definisani hendikep (prednost jednom od timova). Igra se obračunava tako što se na ostvareni broj golova domaćeg tima doda ili oduzme hendikep (oduzima se ako je na tiketu hendikep sa znakom — (minus)).

HI— Opklada je dobitna kada domaćin ima prednost nakon uračunavanja hendikepa.

H2 — Opklada je dobitna kada gost ima prednost nakon uračunavanja hendikepa

Ishod Četvrtina (I , II, III, IV) — Igrač pogađa ishod samo jedne četvrtine. 1 - Domaćin postiže više golova u navedenoj četvrtini

X - Nerješeno u navedenoj četvrtini

2 - Gost postiže više golova u navedenoj četvrtini

Daje sledeći Gol — Igrač se kladi koji će tim dati sledeći gol na utakmici (prvi, drugi, treći...).

1— Prvonavedeni tim

2 — Drugonavedeni tim

U slučaju da se navedeni gol (na koji se Klađenje odnosi) ne desi na utakmici za obe opklade računa se kvota 1.

 

 

U slučaju odlaganja i neodigravanja meča do isteka kalendarskog dana za koji je meč najavljen, po lokalnom vremenu u mestu održavanja meča, za sve igre S tim mečom računa se kvota 1.

 

U slučaju prekida meča i neodigravanja istog do isteka kalendarskog dana za koji je meč najavljen, po lokalnom vremenu u mestu održavanja meča, za sve igre koje nisu zaključene u momentu prekida računa se kvota 1. Pod zaključenom igrom (dobitnom ili nedobitnom) smatra se ona igra čiji se rezultat ne bi promijenio ukoliko bi meč bio odigran do kraja.

 

Član 20

Posebna pravila za klađenje uživo

 

Ovo je vid Klađenja gde se igrač kladi na igre nekog događaja dok je sam događaj u toku. Moguće je klađenje na sve sportove i igre koje su gore definisane.

Raspored za klađenje uživo podložan je promjenama zbog izmjena u rasporedu emitovanja.

Klađenje uživo može biti prekinuto u toku susreta zbog nemogućnosti praćenja prenosa ili bilo kojih drugih tehničkih razloga.

Sve opklade koje su primljene do trenutka prekida klađenja uživo su važeće.

Tiket je moguće stornirati samo do momenta prve promjene kvote na odigrani tip.

 

Za sve igre kojima se ishod ne može promijeniti (zaključene igre) računa se postignuti rezultat.

Opklade kojima se više ne može promijeniti ishod važeće su (npr. ako je meč prekinut pri rezultatu 2:1 Opklada na 0-2 gola je nedobitna, Opklada na 3+ golova je dobitna a Opklada na 4+ golova računa se sa kvotom 1).

 

Kladioničar može ponuditi i opkladu koje inače nema u standardnoj ponudi kladionice ukoliko ïshod takve opklade može biti izmjeren i ukoliko postoji jasan izvor iz kog može da se iščita rezultat takve opklade.

 

Član 21.

Slobodna igra

 

Slobodna igra je vid Klađenja gdje Igrač sam smišlja igru na koju želi da se kladi i predlaže je Kladionici.

 

Ukoliko se predložena igra odnosi na neki događaj koji nije u listi ponude i nije još počeo a sama igra jeste definisana Meridian pravilima takva Opklada u potpunosti potpada pod standardna pravila.

 

Ukoliko se predložena igra odnosi na neki događaj koji je počeo u momentu odigravanja, takva Opklada potpada pod pravila za klađenje uživo.

 

Igrač može predložiti i opkladu koje inače nema u standardnoj ponudi kladionice ukoliko ishod takve opklade može biti izmjeren i ukoliko postoji jasan izvor iz kog može da se isčita provjerljiv i nedvosmisleno jasan rezultat takve opklade.

 

Zabranjeno je priređivanje klađenja koja se odnose na rezultate opštih i lokalnih izbora kao i priređivaču koji je vlasnik ili suvlasnik nekog sportskog kluba na događaje u toj vrsti sporta i rangu takmičenja u skladu sa članom 74 Zakona o igrama na sreću.

 

 

Izračunavanje sistema Član 21a

 

 

Sistemski tiketi

 

Sistemski tiketi su tiketi na kojima igrač ima mogućnost da ostvari dobitak i ako ne pogodi sve parove na tiketu .Vrste sistema koje igrač može odigrati su sljedeće:

 

Običan sistem — U ovoj vrsti sistema igrač od ukupnog broja parova na tiketu mora da pogodi određeni minimalan broj parova kako bi mu tiket bio dobitan (kao npr. 3 od 5; 4 od 7; 2 od 3)

Običan sistem sa fiksom - na prethodnu vrstu sistema igrač dodaje I određeni broj “fikseva” (“fiks” je meč koji mora da prodje da bi tiket bio dobitan, naravno uz najmanje minimalan broj traženih pogodaka iz sistema ) (kao npr. 2/2 4/7; 1/1 2/5; 3/3 5/8)

Sistem puta sistem — u ovoj vrsti sistema igrač praktično ima na svom tiketu više običnih sistema jedan ispod drugog (2/3 4/6; 1/4 2/4 ...)

Sistem puta sistem sa fiksom — na prethodnu vrstu sistema dodat je I određeni broj fikseva.

Dvoznaci,troznaci,četvoroznaci.......... ovo je jedna vrsta sistema gdje igrač na isti meč igra vise

različitih igara (u dvoznaku dvije,troznaku tri...) pri čemu se dvoznaci,troznaci. mogu igrati u

svakoj od gore navedenih vrsta sistema.

 

Svaki sistemski tiket ima određeni broj kombinacija (tabelu sa kombinacijama nalazi se na uplatnom mjestu) , svaka ta kombinacija predstavlja praktično jedan manji tiket sa onoliko parova koliko je igrač minimalno trazio da pogodi u sistemu (na primjer sistesmski tiket 3 od S ima 10 kombinacija što zapravo znaći isto kao da je igrač odigrao 10 različitih tiketa sa po 3 para)

 

Prvo I osnovno Što se radi kod izračunavanja sistema jeste da se uplata podijeli sa ukupnim brojem kombinacija da dobijemo vrijednost jedne kombinacije.

 

Član 21b. Običan sistem

 

Način računanja običnih sistema predstavićemo na primjeru brojeva. (U ovom primjeru svaki broj predstavlja određjeni par na tiketu odnosno kvotu na odigranu igru na tom paru)

 

Primjer 1.

 

1

2 sistem 2/4 3

 Sistem 2 od 4 ima 6 kombinacija, prvo dijelimo uplatu sa

brojem kombinacija I

dobijamo vrijednost jedne kombinacije: 18 km : 6 kombinacija = 3km po kombinaciji

 

 

 

 

Npr: Uplata 18 km

 

6 kombinacija je zapravo 6 razlicitih tiketa sa po 2 para : 1 tiket: 1 x 2 x 3 km = rezultat 1

tiket:  1 x 3 x 3 km = rezultat 2

tiket:  1 x 4 x 3 km - rezultat 3

tiket:  2 x 3 x 3 km = rezultat 4

tiket: 2 x 4 x 3 km = rezultat 5

 

 

tiket: 3 x 4 x 3 km = rezultat 6

 

Sabiranjem rezultata svake kombinacije dobijamo maksimalan dobitak koji izlazi na tiketu. To je u slučaju da igrač pogodi sve parove . Minimalan dobitak se dobija kada Igrač pogodi samo minimalan broj traženih pogodaka I  to sa najmanjim kvotama (u Primjeru 1. to bi bilo kada bi pogodio samo 2 meča sa najmanjim kvotama.

 

 

Primjer 2 :

 

1

2

3

4

5     sistem 3/6

6

6

Ovaj sistem ima 20 kombinacija: 300 km:20 kombinacija= 15 km po kombinaciji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Npr. Uplata 300 km

 

< >1 x 2 x 3 x 15 km1 x 2 x 4 x 1S km1 x 2 x 5 x 15 km1 x 2 x 6 x 15 km1 x 3 x 4 x 15 km1 x 3 x 5 x 1S km1 x 3 x 6 x 1S km1 x 4 x 5 x 15 km1 x 4 x 6 x 15 km1 x 5 x 6 x 1S km2 x 3 x 4 x 1S km2 x 3 x 5 x 15 km2 x 3 x 6 x 15 km2 x 4 x S x 15 km2 x 4 x 6 x 15 km2 x S x 6  x 15 km3 x 4 x 5 x 15 km

 

3 x 4 x 6 x 1S km

3 x 5 x 6 x 15 km

4 x 5 x 6 x 15 km

 

Primjer 3

 

1

2

3       4/5

4

5

 20 km : Skombinacija - 4 km po kombinaciji

 

1 x 2 x 3 x 4 x 4 km - rezultat 1

 

1 x 2 x 3 x 5  x  4 km -  rezultat 2

 

1 x 2 x 4 x 5  x 4 km = rezultat 3

1 x 3 x 4 x S  x  4 km   — rezultat 4

2 x 3 x 4 x 5  x  4 km  = rezultat 5

 

 

Npr. Uplata 20 km

 

Ovo je princip po kome se raspisuju kombinacïje u sistemina ukoliko Igrač pogodi sve parove na tiketu u tom slučaju igrač će imati sve dobitne kombinacije I maksimalan dobitak na tiketu. Ako igrač pogodi samo minimalan broj traženih parova, imaće samo jednu dobitnu kombinaciju.

Ukoliko igrač pogodi više od minimainog broja traženih pogodaka ali nije pogodio sve parove na tiketu broj kombinacija se računa na sledeći način:

 

 

-Ukoliko je igrač odigrao na primjer :

 

3 od 6 (20 kombinacija) a pogodi S parova, imaće 3 od 5 (10 dobitnih kombinacija);

2 od 4 (6 kombinacija) a pogodio 3 para, imaće 2 od 3 (3 dobitne kombinacije);

4 od 7 (35 kombinacija) a pogodio 6 parova, imaće 4 od 6 (15 dobitnih kombinacija); I tako redom , broj trazenih pogodaka nikada se ne mijenja!!!

 

Primjer 4.

 

Sada ćemo ovo primijeniti na primjer sa kvotama:

 

 

 

 

1.Bayern-Wollfsburg

1-1

2,9

 

2.Manchester — Liverpul

1

1,7

3.Milan-Roma

4-6

2,7

sistem 4/6

4.Lyon-Bordo

X-X

1,8

 

5.Crvena Zvezda — Partizan

1-1

1,3

 

6.Inter-Bari

2-1

30,0

 

 

 

 

Npr. Uplata 300 km

 

Ukupno 15 kombinacija.

 

Nije prošao par Inter — Bari sto znači da ima 4/5=5 dobitnih kombinacija.

Prvo dijelimo uplatu sa UKUPNIM BROJEM KOMBINACIJA 300 km: 15 kombinacija = 20 km po kombinaciji

 

Dobitne kombinacije su :

1.    1 x 2 x 3 x 4 2.9 x 1.7 x 2.7 x 1.8 x 20 km = 479, 2 km

2.    1 x 2 x 3 x 5 2.9 x 1.7 x 2.7 x 1.3 x 20 km =346, 1 km

3.    1 x 2 x 4 x 5  2.9 x 1.7 x 1.8 x 1.3 x 20 km=230, 7 km

4.    1 x 3 x 4 x 5  2.9 x 2.7 x 1.8 x 1.3 x 20 km =366,4 km

5.    2 x 3 x 4 x 5  1.7 x 2.7 x 1.8 x 1.3 x 20 km=214,8 km

Dobitak na tiketu je 1637,2 km

 

 

Član 21c.

Običan sistem sa fiksom

 

Primjer 1.

 

 

 

 

1

2 fi  2 3

4

5 sistem 3/4 6

 20 km : 4kombinacije = 5 km po kombinaciji

 

 

 

Npr. Uplata 20 km

 

Kod ovog primjera imamo 3 od 4, ukupno 4 kombinacije, što je zapravo 4 manja tiketa sa po 3 para

. Međutim imamo i dva fiksa koja moraju da budu dobitna i moraju da se na6u u svakoj kombinaciji, pa dobijamo 4 manja tiketa sa 5 parova (3 iz sistema i 2 fiksa).

 

 

1 x 2  x  3 x 4 x 5 x 5 km

1 x 2  x  3 x 4 x 6 x 5 km

1 x 2  x  3 x 5 x 6 x 5 km

1 x 2  x  4 x 5 x 6 x 5 km

 

Da igrač ne bi svaki put pisao fikseve, jer ih može biti mnogo više, može uraditi sljedeće :

Igrač može podijeliti uplatu sa brojem kombinacija i tu vrijednost odmah pomnožiti sa kvotama fixeva. Na taj način igrač dobija vrijednost sa kojom će množiti svaku kombinaciju iz sistema koju je razložio, na isti način kao što je to opisano u obrazloženju običnog sistema.

 

 

 

 

Primjer: 2

 

Reai - Gijon

1 1.25

 

Roma - Inter

1 1.37

3/3 (3 fiksa)

Arsenal-Wigan

1 1.3

 

Hamburg — Dormund

4+ 2.5

 

Barcelona - Mallorca

13+ 3.9

 

Monaco — Marseille

x-x   4.25

sistem 2/4

Juventus — Lacio

2     4.70

 

Npr. Uplata 60 km

 

 

Ukupno kombinacija 6.

 

 

 

Nije prošao par Monaco — Marseille. Vrijednost jedne kombinacije je 60 km : 6 = 10 km , tu vrijednost Igrač odmah množi sa kvotama iz fiksa I dobija vríjednost sa kojom će množiti dobitne kombinacije:

10 km x 1.25 x 1.37 x 1.3 - 22.26 km

Od 4 para u sistemu pogođena su 3, Što znači da igrač ima 3 dobitne kombinacije (2/3 je 3 kombinacije) a to su:

1 x 2  2.5 x 3.9 x 22.26 km - 217.06 km

1 x 4  2.5 x 4.7 x 22.26 km = 261.58 km

2 x 4   3.9 x 4.7 x 22.26 km = 408.07 km

 

Ukupan dobitak iznosi   886.71 km

 

Član 21d.

Sistem puta sistem

 

Primjer 1.

 

 

2 sistem 2/3

3

 

4

S sistem 3/4 6

7

 U ovoj vrsti sistema igrač ima zapravo više manjih običnih sistema na istom tiketu.

Ukupan broj kombinacija na ovom sistema dobija se na sljedeći način:

Igrač prvo vidi koliko kombinacija ima u svakom sistemu pojedinačno I pomnoži lh jedan sa drugim, tako u ovom slucaju ima ( 2/3 to je 3 kombinacije I 3/4 to je 4 kombinacije znaci 3 x 4 = 12 kombinacija)

 

 

 

Npr. Uplata 30 km

 

30 km : 12 kombinacija = 2.5 km po kombinaciji

Igrač raspiše prvi sistem 2/3 a zatim odmah pored drugi sistem 3/4 I množi svaki sa svakim:

 

 

1 x 3         ovo su kombinacije prvog sistema

 

 

4 x S x 6

x 5 x 7    ovo su kombinacije drugog sistema 4 x 6 x 7

x 6 x 7

 

Kao sto smo gore naveli, ovaj sistem ima ukupno 12 kombinacija i to su sljedeće kombinacije (znači svaka sa svakim):

 

 

1 x 2

x

4 x 5 x 6

x

2.5

1 x 2

x

4 x 5 x 7

x

2.S

1 x 2

x

4 x 6 x 7

x

2.5

1 x 2

x

5 x 6 x 7

x

2.5

 

1 x 3

 

x

 

4 x 5 x 6

 

x

 

2.5

1 x 3

x

4 x 5 x 7

x

2.5

1 x 3

x

4 x 6 x 7

x

2.5

1 x 3

x

5 x 6 x 7

x

2.5

 

2 x 3

 

x

 

4 x 5 x 6

 

x

 

2.5

2 x 3

x

4 x 5 x 7

x

2.5

2 x 3

x

4 x 6 x 7

x

2.5

2 x 3

x

5 x 6 x 7

x

2.5

 

 prva kombinacija iz prvog sistema sa svakom iz drugog.

 

 

 

 

druga kombinacija iz prvog sistema sa svakom iz drugog.

 

 

 

 

treca kombinacija iz prvog sistema sa svakom iz drugog.

 

 

Saberemo sve rezultate dobitnih kombinacija I dobićemo dobitak na tiketu.

 

Primjer 2:

 

 

 

 

sistem 2/4

1.85

2.15

1.4

3.5

4

5

6

7

1 1.8

2   2.5       sistem 2/3

3 3.7

Nije prosla kvota 2.15.

 

 

 

 

 

 

Npr. Uplata 54 km

 

Ukupno kombinacija 2/3 - 3 a drugi sistem 2/4 = 6 znači 3 x 6 = 18 kombinacija. Uplata po jednoj kombinaciji je 54 km : 18 kombinacija = 3 km.

U prvom sistemu 2/3 prosla su sva tri meča sto znaci da su sve 3 kombinacije dobitne.

 

 

U drugom sistemu od 4 meča proŠla su 3, što znači da ima 3 dobitne kombinacije (jer je 2/3 - 3 kombinacije)

Znači ukupan broj dobitnih kombinacija je 3 x 3 = 9

 

 

Prvi sistem

1 x 2 (1.8 x 2.5)

1 x 3 (1.8 x 3.7)

2 x 3 (2.5 x 3.7)

 

9 dobitnih kombinacija su: J.8 x 2.5   x  1.85 x 1.4            x

1.8 x 2.5  x  1.85 x 3.5 x

1.8 x 2.5   x  1.4 x 3.5  x

 

1.8 x 3.7  x 1.85 x 1.4  x

1.8 x 3.7  x 1.85 x 3.5  x

1.8x3.7  x   1.4x3.5    x

 

Drugi sistem 4 x 6 (1.85 x 1.4)

4 x 7 (1.85 x 3.5)

6 x 7 (1.4 x 3.5)

 

 

3 km = 34.96 km

3 km = 87.41 km

3 km = 66.15 km

 

3 km - 51.74 km

3 km - 129.37 km

3 km = 97.90 km

 

 

2.5 x 3.7  x  1.85 x 1.4 x    3 km = 71.87 km

2.5 x 3.7  x  1.85 x 3.5 x    3 km = 179.68 km

2.5 x 3.7   x  1.4 x 3.5 x    3 km = 135.97 km

 

Ukupan dobitak : 855.08 km

 

Član 21e.

Sistem puta sistem sa fiksom

 

Kao što je već prethodno objašnjeno, kada Igrač igra sisteme sa fiksevima, tada dijeli uplatu sa ukupnim brojem kombinacija i odmah tu vrijednost množi sa kvotama iz fikseva, sa tako dobijenom vrijednošću igrač množi svaku dobitnu kombinaciju iz zadatog sistema (sistem se razlaže kao što je objašnjeno u prethodnom primjeru).

 

Primjer 1.

 

 

1.4

1.55    2/2 fiksevi

 

2.15                         U prvom sistemu nije prošla kvota 1.95 sto znači

3.4                            da igrač    ima 3 pogođena para ,samim  tim  ima i  3

1.95    sistem 2/4     dobitne kombinacije  (2/3 je 3 kombinacije) 4               2.2                     1 x 2 ; 1 x 4; 2 x 4.

2.05                          Udrugom sistemu je prvoakvot4.7 što znači

4.7                           da igrač ima 3 pogođena para, a to je minimalan

2.45    sistem 3/4         broj traženih pogodaka, te stoga igrač ima samo

3.05                           jednu dobitnu kombinaciju (jer 3/3 je 1  kombinacija).

5 x 7 x 8

 

 

 

 

Npr. Uplata 240 km

 

 

Sistem 2 od 4 ima 6 kombinacija, a sistem 3/4 ima 4 kombinacije stoga ukupan broj kombinacije je 6 x 4 = 24 kombinacije, vrijednost jedne kombinacije je 240 km : 24kombinacije = 10 km

 

Sada  fikseve pomnožimo sa 10 km :           10 km x 1.4 x 1.55 — 21,7 km

Dobitnih kombinacija imamo 3 x 1 (3 iz prvog i 1 iz drugog sistema) = 3 dobitne kombinacije.

 

3 kombinacije

 

1 kombinacija

 

1 x 2 (2.1S x 3.4)

x

5 x 7 x 8 (2.05 x 2.45 x 3.05)

x

21,7 km = 2429,9 km

1 x 4 (2.15 x 2.2)

x

5 x 7 x 8 (2.05 x 2.45 x 3.05)

x

2.17 km = 1572,3 km

2 x 4 (2.20 x 3.4)

x

5 x 7 x 8 (2.05 x 2.45 x 3.05)

x

2.17 km = 2486,S km

Ukupan dobitak je : 6488,7 km Član 2:tf.

Dvoznaci, troznaci...

 

Dvoznak, troznak, četvoroznak je igranje dvije, tri, četiri... različite igre na isti meč. Svaka ta igra je kombinacija za sebe, te samim tim takvi tiketi spadaju u jednu vrstu sistemskih tiketa. Kvote na različitim igrama na istom paru se NIKAKO ne mogu množiti međusobno. Kao i kod svih sistemskih tiketa i kod njihovog izračunavanja se uvjek prvo podijeli uplata sa brojem kombinacija. Broj kombinacija se izračunava na sledeći način:

 

Dvoznak ima 2 kombinacije Troznak ima 3 kombinacije Četvoroznak ima 4 kombinacije...

 

Dva dvoznaka na tiketu 2x2=4 kombinacije Tri dvoznaka na tiketu 2x2x2= 8 kombinacija

Jedan dvoznak I jedan troznak 2x3 =6 kombinacija Dvoznak I dva troznaka 2x3x3 = 18 kombinacija....

 

Primjer 1:

1

2

3

4, 5

6, 7

 

 

Npr. Uplata 20 km

 

 

U ovom primjeru broj kombinacija je 4, jer igrač ima dva dvoznaka a 2 x 2 = 4 kombinacije, uplata po kombinaciji se određuje na isti način kao kod prethodnih sistema 20 km:4 kombinacije = 5 km po kombinaciji

 

Rješenje:

 

1 x 2 x 3 x 4 x 6 x S km = rezultat 1

1 x 2 x 3 x 4 x 7   x  5 km  =  rezultat  2

1 x 2 x 3 x 5 x 6   x  5 km =   rezultat  3

1 x 2 x 3 x S x 7 x 5 km = rezultat 4 Ukupan dobitak je jednak zbiru rezultata.

 

 

Primjer 2:

 

 

 

2

3 , 4

5 , 6,  7

8 , 9

 U ovom primjeru (tiketu) igrač ima dva dvoznaka I jedan

troznak, s”to znači da ima 2 x 2 x 3 = 12 kombinacija.

 

 

 

 

Npr. Uplata 24 km

24 km : 12 kombinacija = 2 km po kombinaciji 1 x 2 x 3 x 5 x 8 x 2 km

1 x 2  x 3 x 5 x 9 x 2 km

1 x 2  x 3 x 6 x 8 x 2 km

1 x 2  x 3 x 6 x 9 x 2 km

1 x 2 x 3 x 7 x 8 x 2 km

1 x 2  x 3 x 7 x 9 x 2 km

1 x 2  x 4 x 5 x 8 x 2 km

1 x 2 x 4 x 5 x 9 x 2 km

1 x 2 x 4 x 6 x 8 x 2 km

1 x 2 x 4 x 6 x 9 x 2 km

1 x 2 x 4 x 7 x 8 x 2 km

J x 2  x 4 x 7 x 9 x 2 km

 

Da bi tiket bio dobitan igrač mora na tiketu da pogodi bar jednu od igara na paru koji ima dvoznak ili

troznak..

U Primjeru 2 imamo slučaj da su sve igre pogođene i u tom slučaju se radi o maksimalnom dobitku na tom tiketu. Ukoliko na istom primjeru ne bi prošli na primjer parovi pod rednim brojevima 4 i na primjer 7 tada bi imati 4 kombinacije:

 

Primjer 3.

 

 

 

 

 

1

2

3 , 4

5 , 6 , 7

8 . 9

 Pošto su igre na parovima 4 i 7 nedobitne, automatski igraču na prvom dvoznaku (igre 3 , 4 ) ostaje samo jedna kombinacija (igra 3) , a na troznaku igraču ostaju dvije kombinacije (5 , 6 ), što sa preostale dvije kombinacije ( 8, 9 ), zajednički daje 4 dobitne kombinacije.

 

Npr. Uplata 24 km

24 km : 12 kombinacija = 2 km po kombinaciji. Dobitne 4 kombinacije su sljedeće:

1 x 2  x  3 x 5 x 8  x  2 km

1 x 2  x   3 x 5 x 9  x  2 km

1 x 2  x  3 x 6 x 8   x  2 km

1 x 2  x  3 x 6 x 9   x  2 km

 

 

Kod svih vrsta sistema se za dobijanje vrijednosti uplate po jednoj kombinaciji, uvijek uplata dijeli sa ukupnim brojem kombinacija, a ne sa brojem dobitnih kombinacija.

 

 

Član 21g.

Ostale vrste sistema

 

Patent:

 

Igrač se kladi na tri događaja a Patent je oznaka da je na istom tiketu igrač na ta tri događaja odigrao sistem 1/3, 2/3 i 3/3.

Ovakav sistem ima 7 kombinacija i na svaki je uložen isti iznos novca ( 1/7 ukupne uplate)

 

Trixie:

 

Igrač se kladi na tri događaja a Trixie je oznaka da je na istom tiketu igrač na ta tri događaja odigrao sistem 2/3 i 3/3.

Ovakav sistem ima 4 kombinacije i na svaki je uložen isti iznos novca ( 1/4 ukupne uplate)

 

Yankee:

 

Igrač se kladi na 4 događaja a Yankey je oznaka da je na istom tiketu igrač na ta 4 događaja odigrao sistem 2/4 i 3/4 i 4/4.

Ovakav sistem ima 11 kombinacija i na svaku je uložen isti iznos novca ( 1/11 ukupne uplate)

 

 

Član 22

ONLINE KAZINO

 

Online Kazino igre su igre koje su zasnovane na slučajnim ishodima dogadaja koje generíše RGN (nasumični generator brojeva), prema matematičkim modelima igara primjenjenih za svaku igru posebno. Utvrdivanje dobitka se vrši tako što generator slučaja na softverskoj bazi odlučuje o dobitku ili gubitku u igri.

 

Član 22a

 

Vrste dobitaka zavise od visine uloga, izraženog u kreditima ili novcu. Mogući dobici se nalaze prikazani u okviru sekcije PAYTABLE i igrač u svakom trenutku može da pristupi ovoj sekciji dokle god je ulogovan u igru. Prilikom pojavljivanja neke dobitne kombinacije, dobitak se kako akustički, tako i vizuelno pojavljuje u svojoj vrijednosti i taj dobitak se može upotrijebiti za dalje ígranje ili može biti isplaćen igraču u igri.

Kada se na ekranu aparata pojavi više dobitnih kombinacija računa se zbir svih dobitnih kombinacija kao dobitak.

 

Član 22b

U zaviznosti od tipa igre, igrač ima na raspolaganju da svoja raspoloživa sredstva u igri vidi kao poene ili kao pravi novac. Cijenu poena utvrduje ptoizvodać igre i ona je jasno prikazana u sekciji PAYTABLE. Minimalna i maksimalna uplata kao osnov za učešće u igri se određuje od strane priređivača. Maksimalni iznos dobitnih kredita koji učesnik može da ostvari zavisi od tipa kazrno igre.

Igrač ima na raspolaganju kredita u iznosu koliko mu je stanje na računu.

 

Član 22c.

 

U slučaju prekida rada hardvera ili u slučaju problema sa internet vezom na kazinu, ulog koji je prihvaćen od strane priređivača će ostati aktivan i biće obraden od strane sistema. Igrač će moći da vidi rezultat nakon narednog uspostavljanja veze odnosno logovanja na svoj kazino nalog. Igra će automatski pokrenuti jedan spin sa visiaom uloga koju je Igrač određio prije prekida igre uslijed kvara na hardveru ili u slučaju problema sa internet vezom.

Ukoliko dode do greške u kazino sistemu prije nego što je ulog prihvaćen, ulog se automatski poništava i igraču će biti kredit uvećan za iznos uloga prije nastale greške.

Član 22d

 

Mjesto priređivanja kazino igara je internet stranica www.meridianbet.ba/sr/kazino, uzodobrenje nadležne uprave za igre na sreću.

Član 22e.

 

Način objavljivanja dobitka je takav da sama kazino igra prikazuje da li je igrač ostvario dobitak u kreditima i njegov iznos. Igrač može da zat‹aži isplatu na internet stranici u okviru sekcije ‘moj nalog’.

 

 

Član 22f.

 

Način upoznavanja igrača o igri je organizovan tako, da u svaka kazino igra na internetu sadrži pravila igre u okviru sekcije PAYTABLE ili pravila igre koja su istaknuta na internet stranici.

 

Član 22g.

 

Igrač može prekinuti igru i odustati od igre u svakom trenutku, te zatražiti isplatu na internet stranici u okviru sekcijemoj nalog preostalih kredita i ostvarenih dobitnih kredita. Razlog da se ne isplati dobitak od strane priređivača igraču u igri postoji samo ukoliko se sa sigurnošću može dokazati da se igrač u igri koristio nedozvoljenim sredstvima, kao što su falsifikovane novčanice, elektronske naprave za ometanje rada online kazino igara. i slično.

 

Član 22h.

 

Video slot

 

Sve igre tipa video slot imaju 3-10 kolona i od 3 do 100 linija, odnosno 243 ili 1024 kombinacije po kojima igrač može da ostvari dobitak, odnosno 3 kolone i 8 linija kod klasičnih video slotova. Visina uloga (STAKE) po liniji iznosi od 0,01 KM do 1,00 KM u zaviznosti koju igru igrač igra.

Igrač ima mogućnost da izabere i MAX BET dugme, koje automatski postavlja visinu uloga na maksimalnu visinu za odabranu igru. MAX BET ne utiče na povećanje uloga po liniji (STAKE). Igrač mora ručno da poveća iznos uloga po liniji (STAKE).

Pritiskom na dugme SPIN igrač pokreće igru u visini uloga koju jasno može da vidi u polju BET.

Tokom igre igrač uvijek jasno može da vidi koliko para ima na računu u polju BALANCE, visinu uloga u polju BET ili WAGER kao i iznos novca koji je osvojio tokom jednog spina u polju WIN ili WON.

 

Igrač ima opciju da izabere i automatsku igru. Pritiskom na dugme AUTO PLAY igra prikazuje igraču poruku da će igra automatski pokretati spinove dokle god igrač ručno ne zaustavi auto play mod ili dok ne ostane bez raspoloživih sredstava na računu. Ukoliko igrač zeli da zaustavi auto play mod, mora da stisne dugme STOP AUTO.

 

Igrač u svakoj igri može da vidi detalje igre pritiskom na dugme PAYTABLE. U ovoj sekciji je moguće vidjeti raspored dobitnih linija u igri, vrijednosti simbola igre, specijalni simboli, kao i koliki je minimalan broj istih simbola koje igrač treba da dobije po liniji da bi ostvario dobitak.

Pored osnovnih simbola, u igri se javljaju i specijalni simboli. Jedan od njih je ANY PAYS. Ovaj simbol uvećava ulog u zaviznosti koliko je igrač ANY PAYS simbola dobio  po jednoj liniji. 2 simbola uvećavaju automatski ulog za 2 ili 3 puta (zavisno od vrste igre), 3 simbola za 5 puta, 4 simbola za 2S, 30 ili 50 puta (zavisno od vrste igre), 5 simbola za 250 ili 500 puta (zavisno od vrste igre). Drugi specijalni simbol je zamjenski simbol ili WILD. Ukoliko se igrač dobije ovaj simbol u kombinaciji sa nekim od ostalih simbola po jednoj liniji, taj simbol se računa kao zamjenski simbol. Treći specijalni simbol je SCATTER. Ovaj simbol se ne mora pojaviti u određenoj liniji ¡li kombinacija da bi ista bila dobitna. Može se pojaviti bilo gdje u koloni. Četvrti specijalni simbol je MULTIPLIER koji umnožava dobitak određeni broj puta.

 

 

Neke od igara daju mogućnost za osvajanje JACKPOT-a.iznos JACKPOT-a definite priređivač i jasno je istaknut u svakoj igri.

Neke od igara imaju i BONUS. Bonus se osvaja kad se dobiju tri kombinacije određenog simbola (o kojem simbolu i o kojim kombinacijama je riječ vidljivo je u PAYTABLE sekciji igre)

 

Clan 22i.

 

Slot

 

Kod slot  igara dobitak može biti ostvaren samo po jednoj liniji i jednoj, dvije ili tri kolone. Vrijednost uloga (BET) zavisi od visine COIN-a koji se izabere. Visina COIN-a iznosi od 0,01 KM do 3,00 KM.Igrač ima mogućnost da izabere i MAX BET dugme koje automatski postavlja visinu uloga na maksimalnu visinu za odabranu igru. MAX BET ne utiče na povećanje vrijednost COIN-a već igrač mora ručno da poveća vrijednost COIN-a.

Pritiskom na dugme SPIN igrač pokreće igru u visini uloga koju jasno može da vidi u polju BET.Tokom igre igrač uvijek jasno može da vidi koliko para ima na računu u polju BALANCE,

visinu ulaga u polju BET kao i iznos novca koji je osvojio tokom jednog spina u polju WINNER PAID.

 

Igrač ima opciju da izabere i automatsku igru. Pritiskom na dugme AUTO PLAY igra prikazuje igraču poruku da će igra automatski pokretati spinove dokle god igrač ručno ne zaustavi auto play mod ili dok ne ostane bez raspoloživih sredstava na računu. Ukoliko igrač zeli da zaustavi auto play mod, mora da stisne dugme STOP AUTO.

Kombinacije koje može da dobije po Iïniji i visinu isplate igrač može jasno da vidi u svakoj igri u oviru samog prozora igre.

U slotove i video slotove spadaju sledeće igre :

 

Star Dust

Dragon Dance

Big bad wolf

Serenity

Legends of africa

Lucky Leprechaun

So much candy

Shoot

River of Riches

Avalon II Quest for the grail

Titans of the Sun Hyperion

Red hot debit

Wolfheart

Cherries Gone Wild 1S. Thunderstruck II

Temple of fortune

Titans of the suri Theia

 

 

Gold

Immortal Romance

Riviera riches

Happy holidays

Terminator II

Little pigs strike back

Untamed wolf pack

Kitty Cabana

Playboy

Jurassic Park

Jekyll and Hyde

Burglin bob

Sun tide

Conga Party

Clash of queens

Jumpin rabbit B4. Giant Riches

Forsaken Kingdom

Doplhin Quest

Timber Jack

Cricket Star

So many monsters

Big Chef

Tomb raider II

Hitman

Bangkok nights

Riches of the sea

Dragon Myth

Tomb Raider

Robyn

Temple Quest

Thunderstruck

Cosmic Invaders

Castle builder

Mermaids Millions

Lucky Twins

Win Sum Dim Sum

Booty Time

Supernova

Lucky Firecracker

Big kahuna snakes and ladders

Rabbit in the hat

Loaded

Chain mail

Secret Santa

Retro Reels

Pure Platinum

Hellboy

 

 

Karate Pig

Gung Pow

Dr watts up

Haunted house

The lost princess Anastasia

Reel gems

Pistoleras

Loose cannon

Hound hotel

Basketball star

Avalon

Retro Reels extreme heat

Retro reels diamond glitz

Break da bank again

Golden era

Big Break

Eagles wings

Piggy fortunes

Scrooge

Old king cole 8o. Genie Wild

Mugshot madness

Bridesmaides

Adventure palace

Octopays

Ramesses riches

Reel strike

Good to go

Jack and jill

Santa Paws

Mayan princess

Georgie Porgie

Reel thunder

Secret Admirer

Gold factory

Great Griffen

Alaxe in Zombieland

Alaskan fishing

tO4. Gold ahoy

Agent jane blonde

Age of discovery

Gold Coast

Paradise found

Cool wolf

Prime property

Kings of cash

Lucky Koi

" 13. fVlystic Dreams

 

 

Drone Wars

Golden princess

Jason and golden fleece

Mad mad monkey

Bush telegraph

Big Top

So much sushi

Mega moolah

Mega moolah isis

Cashsplash 3 reels (video slot)

Cashapillar (video slot)

Fish party

Untamed giant panda

Break away

Rugby star

Lucky fairy

Treasure Nile

Tunzanlunni

Major Millions

Fruit fiesta 3 reel (video slot)

Lootsaloot 3 reel (video slot)

King Cashalot (video slot)

Fruit fiesta S reel (video slot)

Wow Pot (video slot)

Fortune Dogs

Presto!

London Hunter

Four Divine Beasts

5 Mariachis

Sa nta’s Village

Rolling roger

Cake Valley

Scruffy Scallywags

The Dead Escape

Panda Panda

Bird of Thunder 1S0. Koi Gate

Fire booster

Fenghuang

Jugglenaut

Ocean’s call 15S. Gangsters 1S6. Sparta

Super Twister

12 Zodiacs

Arcane Elements

Dragon’s Throne

Coyote crash

 

 

Roman Empire

Ruffled up

Fa cai shen

Bombs away

Gold rush

Wicked witch

Galactic cash

Buggy bonus

Kane’s inferno

All for one

Artic wonders

Azland’s gold

Barnstormer bucks

Bikini island

Blackbeard’s bounty

Carnival cash

Cashosaurus

Cash reef

Disco funk

Double 0 dollars

Dragon’s realm

Dr Feelgood

Egyptian dreams

Flying high

Frontier fortunes

Golden unicorn

Grape escape

Haunted house

Indian cash catcher

Jungle rumble

King tut’s Tomb

Little green money

Monster Mash cash

Mr Bling

Mummy money

Mystic fortune

Pamper me

Pirate’s plunder

Pool shark

P ucket up prince

Queen of queens II

Qveen of queens

Ride’em cowboy

Rodeo drive

S'nao!in fortunes 100

Shaolin fortunes

Shogun’s land

205. Sir Blingalot

 

 

Sky’s the limit

S.O.S.

Space fortune

Super strike

The big deal 21S. Dragon castle

Tower of pizza

Treasure diver

Treasure tomb

Viking’s plunder

Weird science

Zeus

Zeus 2

Član 22j.

 

Video Poker igre

 

Poslije pokretanja igre pritiskom na taster "DEAL" pojaviće se pet karata koje su izabrane slučajno. Igrač može zadržati željenu kombinaciju karata i nakon dodatnog dijeljenja dobiti kombinaciju karata koja može sadržavati dobitak. Dobitak se iskazuje sa kreditnim poenima koje igrač može zadržati i nastaviti igru, ili naplatiti ostvareni dobitak.

Postoje 4 tipa Vidio Poker igara: 1 Hand, 3 Hand, 10 Hand i 50 Hand.

Minimalna vrijednost uloga iznosi 0,01KM, Igrač može da ulaže BET od 1 do 5. Pritiskom na MAX BET dugme igrač igra za maksimalni ulog. U zaviznosti od tipa igre (1 Hand, 3 Hand, 10 Hand ili 50 Hand) i visina beta i MAX BET-a je promjenljiva.

Igrač pobjeđuje i ostvaruje dobitak ukoliko pogodi jednu od kombinacija iz tabele koja je jasno prikazana u okviru svake igre.

 

U video pokere spadaju sledeće igre:

 

Jolly Poker

Bonus Poker

Bonus Deuces Wild

All aces poker

Aces and eights

Aces and faces

Poker pursuit

Deuces wild

Double double bonus

Bonus poker deluxe

Double bonus poker

Aces and eights 1 hand

Aces and eights 5 hand

Aces and eights 10 hand

Aces and eights 50 hand

Aces and eights 100 hand

 

 

All American poker 1 hand

Al] American poker 5 hand

All American poker 10 hand

All American poker 50 hand

Alf American poker 100hand

Bonus deuces wild 1 hand

Bonus deuces wild 5 hand

Bonus deuces wild 10 hand 2S. Bonus deuces wild 5O hand

Bonus deuces wild 100 hand

Bonus poker 1 hand

Bonus poker 5 hand

Bonus poker 10 hand

Bonus poker 50 hand

Bonus poker 100 hand

Deuces wild 1 hand

Deuces wild 5 hand

Deuces wild 10 hand

Deuces wild 50 hand 3s Deuces wiki 100 hand

Double bonus poker 1 hand

Double bonus poker 5 hand

Double bonus poker 10hand

Double bonus poker 50

DoiJbflèloïius”po1e“f 100

Double double bonus pokër1

Double bonus poker Shand

Double double bonus poker 10hand

Doubledoub)ebonuspoker

50hand

Double double bonus poker 100hand

Jacks or better 1hand

Jacks or better Shand

Jacks or better 10hand

Jacks or better S0hand

Jacks or better 100hand

Joker poker 1 hand

Joker poker 5 hand

Joker poker 10 hand

Joker poker SO hand

Joker poker 100 hand

Tens or better 1 hand

Tens or better Shand

Tens or better 10hand

Tens or better fi0hand

 

 

 

 

Član 22 k.

 

Grebalice — Scratch Games

 

 

Postoje dva tipa grebalica: grebalice sa 5 i grebalice sa 3 simbola. Igrač treba da izabere visinu uloga. Proporcionalno visini uloga, povečava se i visina dobitka u zavisnosti koje od ponudjenih simbola je igrač ogrebao.

Da bi igrač ostvario dobitak mora da ogrebe svih pet odnosno tri simbola koji se nalaze u listi sa dobitnim simbolima.

Igrač ima i opciju da igra sama "ogrebe" karticu i prikaže sve dobitne simbole dugmetom SCRATCH ALL.

 

Igrač može i da izabere broj kartica koje želi da mu sistem sam ogrebe. Biranjem više od jedne kartice, pokreče igru AUTO PLAY.

U igri postoje zamjenske kartice FREE CARDS. Kada igrač osvoji 3 ili 5 zamjenskih kartica (u zaviznosti od tipa igre Match 3 ili Match 5), igrač dobija jednu besplatnu igru u visini uloga u igri u kojoj je dobio zamjenske kartice.

 

 

U grebalice spadaju:

 

 

 

Game Set And Scratch

Crypt Crusade

Offside and Seek

Lucky Numbers

Foamy Fortunes

Bunny Boiler Gold

Hairy Fairies

Pharaoh Gems

Freezing Fuzballs

Berrfrest

Halloweenies

Hand to hand Combat

Gems Odisey

 

 

 

 

Plan 22 l.

 

Stone igre

 

U stone igre spadaju sledece igre:

 

Baccarat

Blackjack

Roulette (American Roulette I European Roulette)

Sic Bo

S. American Roulette

Atlantic City Blackjack Gold

Baccarat Gold

Big S Blackjack Gold

Classic Blackjack Gold

European Blackjack Gold

European Roulette Gold

HiLo European 8lackjack Gold

Poker Pursuit

Premier Roulette

1S. Premier Roulette Diamond Edition

Spanish Blackjack

Titan Roulette

3D Roulette

3D Baccarat

3D Blackjack

Caribbean Holdem

Caribbean stud

Blackjack 3 hand

Blackjack double exsposure 3 hand

European roulette

American baccarat

American baccarat zero comm.

Sicbo

Three card poker

 

 

3D Baccarat

3D Blackjack

 

 

Baccarat

 

Opis igre

 

Da započnete igrati Baccarat, imate tri polja izbora na koja možete staviti svoj ulog: Igrač (PLAYER), Bankar (BANKER) ili na Neriješeno (TJE). Cilj igre Baccarat je tačno predvidjeti ko će imati najjače karte, odnosno broj bodova što je moguće bliže 9. U Baccarat igri najveći broj  bodova je 9, a najniži 0. U slučaju neriješenog rezultata (TIE) svaki ulog stavljen na Igrača ili Bankara se vraća. Ako stavite ulog na neriješen rezultat (TIE), a dva dijeljenja završe neriješenim rezultatom, isplaćuje se 8 prema 1.

Pravila Igre

 

Stavite svoj ulog na polje Igrača (PLAYER), Bankara (BANKER) ili na NerijeŠeno (TIE). Kada završite, pritisnite dugme dijelï (DEAL) da partija počne.

Igrač i Bankar dobiju po dvije karte svaki. Boja karata nije važna za ovu igru. As se računa kao 1, Deset, Dečko, Dama İ  Kralj se računaju kao 0, a karte od 2 do 9 se računaju onoliko koliko piše na karti. Ako karte u bilo kojoj ruci imaju kombinovanu vrijednost 10 ili više bodova, da određite tačnu vrijednost ruke, oduzimate 10, odnosno 20 bodova. Ostatak je baccarat vrijednost ruke.

Pobjeđujete ako ruka na koju ste staviti svoj ulog ima najveći ukupan broj bodova ili ste se kladili na neriješeno (TIE), a ukupan broj bodova Igrača i Bankara bude isti. Ako se kladite na Igrača i pobijedite, dobijate iznos jednak ulogu. Ako se kladite na Bankara i pobijedite, vraća vam se ulog umanjen za 5% provizije. Ako se kladite na Neriješen rezultat i pogodite, isplaćuje vam se 8:1.

Blackjack Opis igre

U igri Blackjack igrač uvijek se takmiči protiv dilera. Glavni cilj igre je osvojiti 21 poen, odnosno približiti se što više tom rezultatu, a da ga ne pređete, a da istovremeno imate više poena nego diler.

Pravila igre

 

Pobjeđuje igrač koji ima veći broj poena nego dilerov hand (što je moguće bliže broju 21). Isplata za ovakvu pobjedu je u omjeru 1:1.

Ako dobijete Blackjack (ako je zbir vaše prve dvije karte jednak 21), dobitak se isplaćuje u vrijednosti 3.2 vašeg uloga, osim u slučaju da diler ima istu kombinaciju karata (Blackjack). U tom slučaju, igra je nerijeŠena i vama će biti vraćen ulog.

Ako vaš ukupni zbir u ruci prelazi 21, hand je tropa (BUST) i gubite vaŠ ulog.

Ako je vaš hand jednak dilerovom handu, smatra se da je igra neriješena ili PUSH I vama se vraća vaš ulog.

 

 

Blackjack (vrijednost prve dvije karte iznosi 21) pobjeđuje kombinaciju čiji rezultat iznosi 21.

As se broji kao 1 ili 11 (ovisno o tome šta je povoljnije), karte sa slikama se broje kao 10, a sve ostale karte se sabiraju prema vrijednosti koja piše na njima.

Pravila Dilera

 

Diler mora dijeliti karte (DRAW) sve dok ne bude imao zbir najmanje 17, a mora stati na 17  ili  više. Ako je dileru podijeljeno 16 (ili manje od 16), on mora uzeti siijedeću (drugu) kartu ili više karata, dok ne bude imao najmanje 17. Diler ne donosi odluku da nastav¡ (HIT) ili ostane (STAND) na osnovu vašeg handa ili odluke već se strogo pridržava pravila Dilera.

Razdvajanje karata

 

Ako vaše prve dvije karte imaju istu vrijednost, ponuđeno vam je da ih razdvojite (SPLIT) na dva odvojena handa. Ako izaberete razdvajanje, onda morate položiti drugi ulog za novi hand koji je jednak početnom ulogu. Sada ćete odlučiti da li ćete tražiti još jednu kartu ili stati, za svaki hand posebno.Ukoliko razdvojite dva asa, dobićete samo jednu dodatnu kartu za svaki hand, ukoliko razdvojite dva asa i jedan od vaŠih handova bude jednak 21, to se ne smatra Blackjackom, nego se računa kao 21 i dobitak se isplaćuje 1:1, a ne 3:2.

Dupliranje

 

Kada vam budu podijeljene prve dvije karte, a vi smatrate da će vas treća karta dovesti do pozicije da pobijedite dilerov hand, možete odabrati opciju podupaj (DOUBLE) koja se nalazi na stolu. Vaš ulog se tada poduplava, a vama će biti podijeljena samo jedna dodatna karta. Vaš hand je automatski STAND (dosta). Diler će završiti hand i uporediti ga sa ukupnom vrijednošću vašeg handa.

Osiguranje

 

Ovo vam daje šansu da zaštite svoj ulog ako vjerujete da bi diler mogao imati Blackjack. Ako je dilerova prva karta jedan as, igrač ima opciju da kupi OSIGURANJE (pojaviće se pop up prozorčić). Ako vjerujete da bi diler mogao imati jednu 10, dečka, damu ili kralja kao zatvorene karta (DOWN CARD), možete izabrati opciju da kupite osiguranje.

Kupovina osiguranja plaća se pola iznosa vaše početne opklade. Ako diler ima Blackjack, osiguranje vam se isplaćuje u omjeru 2:1. Ako kupite osiguranje, a diler nema Blackjack, ulog vašeg osiguranja je izgubljen. Ako i Diler i Igrač imaju Blackjack, igra završava neriješeno (PUSH), a sav novac se vraća igraču, uključujući i osiguranje.

Opklada

 

Kliknite na vrijednost žetona koju želite da koristite u slijedećem Blackjack handu. Za svaki hand možete izabrati novu vrijednost. Možete kliknuti na bilo koje, na dva ili tri polja na stolu na koja želite da postavite svoj ulog. Ako želite da promijenite opkladu prije prvog dijeljenja, kliknite desni klik na bilo koji od žetona na stolu da ih uklonite.

 

 

Ograničenja uloga

 

Svaki sto ima različita ograničenja, tj. minimalna i maksimalna ograničenja uloga.

 

Rulet Opis igre

Rulet je dobio ime po francuskoj riječi koja znači "mali točak". Igrači mogu izabrati da postave svoje opklade direktno na specifičan broj, niz brojeva, grupe brojeva, samo na crne ili crvene brojeve ili na parne ili neparne brojeve. Svaki od ovih različitih izbora ima različite isplate.

Postoje dva stila ruleta koji se nude:

 

-američki  rulet (American Roulette)

 

-evropski  rulet (European Roulette)

 

Glavna razlika između američkog i evropskog ruleta je u tome što američki rulet ima pregradicu sa nulom i   duplom nulom na točku, a evropski rulet ima samo pregradicu sa nulom. To znači  da  američki rulet ima trideset osam pregradica, a evropski rulet ima trideset sedam pregradica (STOPA).

U američkom i u evropskom ruletu brojevi (1 do 36) su crne ili crvene boje, a nula (0) odnosno dupla nula (00) su zelene boje. Brojevi nisu postavljeni u nizu na točak, a boje su naizmjenične. Točak izmjenjuje parove neparnih sa parovima parnih brojeva.

Opklade se stavljaju na sto na bilo koje označeno mjesto ili kombinaciju koja je ukratko data u tabeli uloga i isplata u daljem tekstu. Na donjoj desnoj strani ekrana za igru vidjet ćete naziv opklade ako pomjerate miš po stolu. Na primjer, ako kružite mišom po liniji koja razdvaja broj 1 i 2, vidjet ćete oznaku "Split Bet [1 2]" i da se one isplaćuju u omjeru 17:1.

 

U ruletu loptica se okreće u smjeru suprotnom od smjera točka na vrhu stola za igru. Pobjednički broj za igru koja je u toku se određuje kada se loptica zaustavi u jednoj od pregradica na točku.

Igranje Ruleta

 

Izaberite vrijednost uloga klikom na jedan od žetona na stolu. Stavite svoj ulog ili više uloga klikom na željenu poziciju na stolu. Dodatni klikovi miŠom na isto polje na koje ste postavili jedan žeton povećavaju iznos uloga na taj  izbor. Desnim klikom na žeton ili na hrpu žetona će sklanjati jedan po jedan žeton sa te pozicije. Kada budete zadovoljni svojïm izborom/izborima, kliknite na dugme sa oznakom SPIN (zavrti). Loptica će biti puštena. Kada se loptica umiri na mjestu obilježenom brojem, marker će prikazati pobjednički broj na stolu. Isto tako, taj broj će se pojaviti u polju pregleda igre u desnom gornjem dijelu ekrana.

 

Moguće opklade i ograničenja stola

 

 

Moguće opklade, kao i minimalna i maksimalna ograničenja zavise od limita stola koji birate iz kazino lobija. Ako pokušate staviti veći ulog nego Što je dozvoljeno na toj određenoj poziciji, softver će vas posavjetovati i vi ćete morati da podesitè iznos uloga.

Opklade i isplate u američkom ruletu:

 

Naziv opklade               Opis                               isplata

 

Straight   Kladite se na bilo koji jedan broj    35:1

Split (Odvojeni ulog)   Kladite se na bilo koja dva susjedna broja (vertikalna ili horizontalna) 17:1

Street (Ulica)  Kladite se na bilo koja tri horizontalna broja  11:1

Trio (Tri)          Kladite se na 0, 1, 2 ili 0, 2, 00 ili 2, 3, 00   11:1

 

Corner (Ugao) Kladite se na bilo koja četiri susjedna broja u bloku (npr. 10,11,13,14 ili 1,2,4,5)           8:1 Five (Pet)                          Kladite se na 0, 00, 1, 2, 3                        6:1

Line (Linija)      Kladite se na bilo kojih šest brojeva u dva susjedna reda       5:1

 

Column (Kolona)           Kladite se ne jednu od tri vertikalne kolone     2:1

 

Dozen (Tuce)  Kladite se na niske, srednje ili visoke brojeve 2:1

 

Even Money (Iznos jednak ulogu) Kladite se na parne, neparne, crvene, crne, niske ili visoke brojeve 1:1

 

 

Opklade i isplate u evropskom ruletu :

 

 

Naziv opklade

 

Opis

 

Isplata

 

 

Straight     Kladite se na bilo koji jedan broj    35:1

Split (Odvojeni ulog)    Kladite se na bilo koja dva susjedna broja (vertikalno ili horizontalno)                        17:1 Street (Ulica)                             Kladite se na tri horizontalna broja                        11:1

Trio (Tri)          Kladite se na 0, 1, 2 ili 0, 2, 3  11:1

Corner (Ugao) Kladite se na bilo koja četiri susjedna broja u bloku   8:1

Four (Četiri)     Kladite se na 0, 1, 2, 3 8:1

Line (Linija)      Kladite se na bilo kojih Šest brojeva u dva susjedna reda      5:1

Column (Kolona)         Kladite se ne jednu od tri vertikalne kolone   2:1

 

 

Dozen (Tuce)  Kladite se na  niske, srednje ili visoke brojeve 2:1

 

Even Money (Iznos jednak ulogu) -Kladite se na parne, neparne, crvene, crne, niske ili visoke brojeve - 1:1

 

Sic Bo Opis igre

Sic Bo je igra kockama koja datira iz stare kineske civilizacije kada su se igrači kladili na rezultat bacanja tri kockice u košu. Postoji 50 različitih opcija za klađenje koje su na raspolaganju na Sic Bo stolu. Možete staviti svoj ulog na jednu ili na više pozicija. Ova igra ima raspon isplata od 1:1 sve do 180:1.

Igranje igre Sic Bo

 

Izaberite vrijednost svog uloga klikom na jedan od žetona na stolu. Stavite svoj ulog ili više uloga klikom na željenu poziciju na stolu. Dodatnim klikom mišom na isto polje na koje ste staviti žeton povećavate iznos uloga na taj izbor. Desnim klikom na žeton ili hrpu žetona sklanjate jedan po jedan žeton sa te pozicije. Kada budete zadovoljni svojim izborom/izborima, kliknite na dugme sa oznakom PLAY (igraj). Koš sa tri kocke će početi da se vrti. Rezultat kocaka će biti prikazan na većem prozoru preko vrha koša kada se on prestane vrtjeti. Takođe, vrijednost kocaka, kada se kombinuje ukupna vrijednost i neparni I parni će biti prikazani na prozoru statusa na gornjem lijevom dijelu ekrana. Rezultati posljednjih 8 igara će ostati na ekranu. Ako ste staviti ulog na pobjedničke kombinacije, osvojićete odgovarajući iznos.

Opklade na jedan broj

Sam donji red na stolu pokazuje 6 polja za klađenje horizontalno. Ove vrijednosti

jednog broja odgovaraju svakoj strani kocke. Sa ulogom jedne opklade možete osvojiti 1:1,

2:1 ili 3:1. Kladite se da ćete pogoditi koji pojedinačni broj će se pojaviti nakon što se koš zaustavi i nakon što rezultat kocki bude prikazan. Ako jedna od kocaka pokaže broj koji ste izabrali, dobićete isplatu 1:1. Ako dvije kocke pokažu broj koji ste izabrali, dobićete isplatu

2:1. Ako sve tri kocke pokažu broj koji ste izabrali, dobićete isplatu 3:1.

 

Kombinacije dviju kocaka

lzgledi za bilo koju opkladu na kombinaciju dviju kocaka su 6:1. U ovoj opkladi, kladite se na dva od brojeva koji će se pojaviti na bacanje kocaka. Na primjer, ako uložite 10

BAM da će se pojaviti 1 od 3. Nakon Što bacanje završi tri (3) kocke koje pokažu su Pet (5), Tri (3) i Jedan (1). To znači da ste osvojiti iznos uloga, plus vrijednost originalnog uloga uvećanu 6 puta.

 

 

Ukupna Opklada

 

Kladite se na kombinaciju sve tri kocke u tom polju. Različite ukupne vrijednosti imaju različite isplate, prikazane na stolu kao i u informacijama o isplatama u daljem tekstu.

Male ili velike opklade

 

 

Ovdje se kladite da će kombinovana vrijednost sve tri kocke biti ili mala (ukupna vrijednost 4, 5, 6,7,  8, 10) iIi velika (ukupna vrijednost 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17). Izgledi za bilo koju od ovih su 1:1. Svi ulozi

(mali il veliki) su izgubljeni ako se pokaže trostruka kombinacija.

 

Duple opklade

U redu na vrhu stola možete izabrati da stavite uloge na bilo koju duplu kombinaciju. Sve duple opklade se isplaćuju u omjeru 10:1.

 

 

Trostruke opklade

 

Postoje dva tipa trostrukíh Opklada:

 

Specifične trostruke opklade - sve tri kocke pokazuju trostruki izbor na koji ste staviti svoj ulog. Naprimjer, ako stavite ulog na triple jednom, kladite se da će sve tri kocke pokazati jedan kada se  Koš prestane vrtjeti. Pobjeda na specifičnoj trostrukoj opkladi se isplaćuje 180:1.

 

bilo koja trostrukaOpklada - stavljanjem uloga na bilo koje trostruko polje za opkladu, kladite se da će se pokazati bilo koji trostruki rezultat (tripl). Ne kladite se na neki specifičan tripl u ovom polju, a ako bilo koji trostruki broj bude pokazan, isplaćuje vam se 30:1.

Isplate

 

 

 

Izbor opklade                  Opis                         Isplata

 

Triple —

 

Triple —

specifični        Tri identična broja      180:1

bilo koji BILO KOJA tri identična broja 30:1

 

Dupli

Dva identična broja 10:1

17

Total od 3 kocke jednak izabranom broju

60:1

16

Total od 3 i‹ocke jednak izabranom broju

30:1

15

Total od 3 kocke jednak izabranom broju

17:1

14

Total od 3 kocke jednak izabranom broju

12:1

13

Total od 3 kocke jednak izabranom broju

8:1

 

/ 10/ 11 / 12 Total od 3 kocke jednak izabranom broju       6:1

Kombinacija dvije kocke Oba broja prikazana na kocki 6:1

Jedan broj na 3 kocke Jedan broj na sve 3 kocke     3:1

 

 

 

Jedan

broj na 2 kđcke  Jedan broj na 2 kocke

2:1

Jedan

broj na 1 kocki   Jedan broj na 1 kocki

1:1

Mali

Total od sve 3 kocke jednak 4 do 10

1:1

Veliki

Total od sve 3 kocke jednak 11 do 17

1:1

 

U stone igre sapada I uživo kazino, čije igre imaju potpuno ista pravi]a kao stone igre sa tom razlikom što na ishod opklade ne utiče softverski RNG mehanizam nego živi krupijei (stvarne osobe) dele karte, bacaju kuglice I kockice uživo, a softverski se obavlja prenos (live stream), rezultovanje i obračun dobitaka.

 

Član 22m

 

Ostale igre

 

U ostale igre spadaju sledeće igre:

 

Bubble Bonaza

Germinator

Hexaline

Max Damane and Allien Attack 5. Mayan 30 od 90

Pharaoh 30 od 60

Evoji

 

Bubble Bonanza

 

Bubble Bonanza je igra koja se igra sa mjehurićima u obliku simbola, a koji se slažu na rešetki. Ova igra sadrži:

Višestruke vodoravne isplatne linije.

Bonus igru.

 

isplate

 

Isplata dobitaka ovisi o kombinaciji simbola koji se prikazuju jednom kad se rešetka popuni. Svaka cifra za isplatu prikazuje vrijednost svakog simbola. Ukupna vrijednost osvojenih bodova ovisi o iznosu na koji ste se kladilí i simbola prikazanih u dobitnoj kombinaciji.

 

Pravila igre

 

0 pšta pravila

 

Tri ili više uzastopnih uparenih simbola, prikazanih bilo horizontalno ili vertikalno, donose množitelja vrijednosti za svaki simbol u kombinaciji.

 

 

 

Nakon što ste isplaćeni, simboli u dobitnoj kombinaciji se rasprsnu i nestanu. Pušta se nova serija od šest mjehurića, koji plutaju na vrhu rešetke, popunjavajući prazan prostor nakon rasprsnuća mjehurića. Dodatni dobici su potom mogući bez ikakvih dodatnih troškova.

Igra se završava kada se barem jedna kolona na rešetki u potpunosti popuni mjehurićima ili kada dalji dobici više nisu mogući.

Tri ili više Bonus simbola, koji se prikažu bilo gdje na reŠetki na kraju igre, aktiviraju Cannon bonus igru.

S. Smetnje poništavaju čitavu igru i isplate Pravila klađenja İ isplate

Isplata dobiti ovisi o prikazanoj kombinaciji simbola.

Ukupna vrijednost osvojenih kredita ovisi o iznosu na koji se kladite i osvojenoj vrijednosti za svaki simbol u dobitnoj kombinaciji.

Sve isplate su u bodovima.

 

 

2. Germinator

 

Germinator sa dvanaest isplatnih linija igra se pomoću obojenih simbola bakterija na rešetki i sadrži:

Horizontalne i vertikalne isplatne linije na rešetki.

Medi bonus igru.

 

Isplate

 

Isplata dobiti ovisi o kombinaciji simbola koji se prikazuju nakon sto se horizontalne linije prestanu pomjerati.

Sve cifre za isplatu prikazuju množitelja vrijednosti osvojenog za svaku moguću kombinaciju.

Dobit se obračunava množenjem osvojenog množitelja vrijednosti sa vasim ulogom po isplatnoj liniji. Uparite tri ili više uzastopnih simbola na horizontalnoj ili vertikalnoj isplatnoj liniji. Osvajate množitelja vrijednosti za svaku dobitnu kombinaciju.

 

Pravila igre Opšta pravila

Možete uložiti samo jedan žeton po isplatnoj liniji.

Sve linije su trajno odabrane za svaki spin, tako da ne možete odabrati novu ili poništiti isplatnu liniju.

Uparite tri ili više uzastopnih simbola bilo na horizontalnoj ili vertikalnoj isplatnoj liniji.

Osvajate množitelja vrijednosti za svaku dobitnu kombinaciju.

Da biste pobijediti, kombinacija dobitnih simbola se ne mora prikazati na prvom polozaju isplatne linije.

 

 

Nakon vaše isplate, simboli bakterija u dobitnoj kombinaciji se eliminišu.

Simboli iznad eliminisanih simbola bakterija mijenjaju poziciju kako bi popunili prazan prostor ispod.

Smetnje poništavaju čitavu igru i dobit.

 

Pravila Medi bonus igre

 

Tri il iviše simbola Kapsula, prikazanih bilo gdje na rešetki, aktiviraju Medi bonus igru.

Osvajate množitelja vrijednosti za svaku dobitnu kombinaciju.

Odabirate soj bakterija kako biste eliminisali sve simbole bakterija tog soja iz rešetke.

Simboli iznad eliminisanih simbola bakterija mijenjaju položaj kako bi ispunili prazan prostor ispod.

Nema isplata za prvi set simbola bakterija koji se eliminišu na početku igre.

Svi ulozi u bonus igri su isti kao i u spinu, kojim se aktivira bonus igra.

Ukoliko se prikažu tri ili više simbola Kapsule bilo gdje na rešetki na kraju bonus igre, Medi bonus igra

se ponovno aktivira.

Simboli Kapsule se ne isplaćuju.

Dobit se obračunava množenjem osvojenog množitelja vrijednosti sa vašim ulogom po isplatnoj liniji.

Osvajate total svih prikazanih pobjeda.

Dobit se automatski prikuplja nakon završetka bonus igre.

 

 

Pravila klađenja i isplate

 

Dobit se isplaćuje ovisno o kombinaciji simbola prikazanoj nakon što se horizontalne linije prestanu pomjerati.

Dobit se obračunava množenjem osvojenog množitelja vrijednosti sa vašim ulogom po isplatnoj liniji.

Osvajate total svih prikazanih pobjeda.

Sve isplate su u bodovima.

Svaka cifra za isplatu prikazuje množitelja vrijednosti osvojenog za svaku moguću kombinaciju.

Smetnje poništavaju čitavu igru i isplate.

 

 

Medi Bonus igra

 

Tri ili više simbola Kapsule, prikazani bilo gdje na rešetki, aktiviraju Medi Bonus igru. U ovoj igri :

 

•Možete osvojiti množitelja vrijednosti za svaku dobitnu kombinaciju.

•Odabirate soj bakterija kako biste iz rešetke eliminisali sve simbole bakterija tog soja.

•Simboli iznad eliminisanih simbola bakterija mijenjaju položaj kako bi popunili prazan prostor ispod.

Nema isplata za prvi set simbola bakterija eliminisanih na početku igre.

•Svi ulozi u bonus igri su isti kao i u spinu, kojim se aktivira bonus igra.

•Ukol¡ko se prikažu tri ili više simbola Kapsule bilo gdje na rešetki na kraju bonus igre, Medi bonus igra se ponovno aktivira.

Simboli Kapsule se ne isplaćuju.

Dobit se obračunava množenjem osvojenog množitelja vrijednosti sa vašim ulogom po isplatnoj liniji.

 

 

•Osvajate total prikazane dobiti. Da biste igrati bonus igru:

Pritisnite bakteriju. Svi simboli bakterije tog soja eliminisani su iz rešetke.

Prikazuje se ekran sa potvrdom, koji predstavlja ukupan bonus dobitni iznos.

 

 

Cij igre je zavrtiti bubanj kako bi simboli oformili dobitnu kombinaciju na isplatnoj liaği. isplata ouisi o oformljenim dobitnim kombinacijama.

 

Da biste igrati:

Postavite ulog. Pritisnite Povećaj (+) ili Smanjí (-) kako biste odabrati vrijednost žetona koji želite  i

 

Pritisnite Play (igraj)

• UkoIiko imate dobitnu kombinaciju poredanu na isplatnoj liniji, pobjeda je istaknuta i bakterije su eliminisane. Preostali simboli bakterija mijenjaju položaj kako bi popunili prazan prostor na linijama. Vama se isplaćuje dobitni iznos koji je prikazan u odjeljku Dobitaka

• UkoIiko nemate dobitnu kombinaciju, igra se završava i možete ponovo igrati.

 

Hexaline

 

Hexaiine je igra koja se igra sa obojenim simbolima heksagona na mreži, a koja sadrži:

 

•Višestruke horizontalne isplatne linije.

•Bonus igru.

 

Isplate

 

Isplata dobiti ovisi o kombinaciji simbola prikazanih kada se rešetka popuni.

Sve cifre za isplatu prikazuju vrijednost svakog simbola. Ukupna vrijednost osvojenih bodova ovisi o iznosu koji ulažete i simbolima prikazanim u dobitnoj kombinaciji.

Maksimalna moguća vrijednost dobiti, prikazana u tabeli za isplatu za svaki simbol, povećava se ili smanjuje kako već mijenjate iznos vašeg uloga.

 

Pravila igre Opšta pravila

Upareni simboli, koji su uzastopno prikazani na bilo kojoj horizontainoj dobitnoj linïji, donose vrijednost za svaki simbol u kombinaciji.

Svaki upareni simbol na granici isplatne linije se takođe isplaćuje.

Kako biste pobijediti, kombinacija simbola se mora prikazati od lijeva ka desno, gdje je prvi simbol prikazan bilo gdje u prvoj koloni simbola, a posljedni simbol prikazan u posljednjoj koloni.

Nakon vaše isplate, upareni simboli u dobitnoj kombinaciji nestaju. Prazan prostor se potom puni slučajnim obojenim simbolima. Daljnja dobit je potom moguća, bez.dodatnog troška.

 

 

Wild Hex simbol je Wild (džoker) simbol. Ovo znači da on može zamijeniti ostale obojene simbole kako bi se ostvarila dobitna kombinacija.

Wild Hex simbol ne može zamijeniti Bonus simbol, kojim se aktivira bonus igra.

Kada se simbol Wild Hex prikaže u dobitnoj kombinaciji, on takođe donosi množitelja vrijednosti.

Smetnje poništavaju čitavu igru i isplate.

 

 

Pravila bonus igre

Tri ili više Bonus simbola, prikazanih bilo gdje na rešetki, aktiviraju bonus igru.

Možete osvojiti višestruke nagrade bez dodatnog troška.

Odaberite simbole iz svake kolone kako biste osvojili bonus nagradu.

Bonus simboli se ne isplaćuju.

SIučajni bonus iznosi, prikazani u bonus igri, već su pomnoženi sa iznosom vašeg ukupnog uloga.

 

 

Pravila klađenja i isplate

 

Isplata dobiti ovisi o kombinaciji simbola koji su prikazani nakon što se rešetka popuni.

Ukupna vrijednost osvojenih bodova ovisi o iznosu koji ulažete i osvojenoj vrijednost za svaki simbol u dobitnoj kombinaciji.

Sve isplate su u bodovima.

 

 

Bonus igra

 

Tri ili više Bonus simbola prikazanih bilo gdje na rešetki aktiviraju bonus igru. U ovoj igri:

Možete odabrati simbol iz kolone kako biste osvojli slučajni bonus iznos.

Mogući simboli su:

•Win all (osvoji sve) simbole. Osvajate sav bonus iznos iz svake kolone.

•Move on (nastavi dalje) simbol. Prikupljate bonus iznos iz kolone ï nastavljate sa sljedećom kolonom.

•Move back (vrati se nazad) simbol. Prikupljate bonus iznos iz kolone i vraćate se na prethodnu kolonu.

End Game (završi igru) bonus. Prikupljate bonus iznos iz kolone i igra se završava.

•Svi ulozi u bonus igri su isti kao i u spinu, kojim se aktivira bonus igra.

•Svi slučajni bonus dobitni iznosi, prikazani u bonus igri, već su pomoženi sa vašim ulogom. Prikazuje se samo bonus dobitni iznos.

 

Kako se igra

 

Postavïte ulog. Pritisnite Povećaj (+) ili Smanji (-) kako biste odabrali vrijednost žetona koji želite uložiti.

Pritisnite Play (igraj).

•UkoIiko imate dobitnu kombinaciju poredanu na jednoj isplatnoj liniji, pobjeda je istaknuta i kombinacija simbola nestaje. Prazan prostor se potom ispunjava sa slučajnim obojenim simbolima.

Daljnje dobiti su potom moguće bez dodatnih troškova. Isplaćuje vam se osvojeni iznos

 

 

koji je prikazan u odjeljku Dobitaka

 

•Svi upareni simboli, koji graniče sa dobitnom isplatnom linijom, se Takođe računaju kao vrijednost.

•WiId Hex simbol je Wild (džoker) simbol. Ovo znači da on može zamijeniti ostale obojene simbole, osim Bonus simbola, kako bi lakše ostvarili dobitnu kombinaciju.

•Tri ili više Bonus simbola, prikazanih bilo gdje na rešetki na kraju igre, aktiviraju bonus igru.

•UkoIiko nemate dobitnu kombinaciju, igra se završava i možete ponovno igrati.

 

 

Max Damage i Alien Attack

 

Max Damage and the Alien Attack je arkadna igra koja sadrži:

Devet nivoa.

•Padajuće stavke.

•Freebies (besplatna bonus igra) karakteristiku.

 

Isplate

 

Cilj igre )e upucati i uništiti sve vanzemaljske brodove. Vi se isplaćujete za svaki uništen vanzemaljski brod. Sva dobit je prikazana u žetonima. Broj osvojenih bodova ovisi o ukupnom broju osvojenih žetona, pomnoženim sa vrijednošću žetona koji ulažete. Dobit se automatski prikuplja tokom igre. Ukupan dobitni iznos za svu dobit ostvarenu na jednom nivou se prikazuje na kraju tog nivoa. Ukupan dobitni iznos za sve dobiti ostvarene na svim nivoima prikazuje se na kraju nivoa 9. Ovaj iznos je ujedno i vaš rezultat koji se upisuje u Tabelu sa najboljim rezultatima. Vi ulažete deset žetona za uništavanje jednog vanzemaljskog broda ili dijela vode. Iznos vašeg uloga se umanjuje od vašeg saida samo kada uniŠtite jedan vanzemaljski brod ili dio vode.

Pravila igre Opšta pravila

Ulažete deset žetona za uništenje jednog vanzemaljskog broda iii dijela vode.

Ne možete mijenjati broj uloženih žetona.

Postoji devet nivoa u igri. Na svakom nivou dodjeljuju vam se Freebies ili se možete suočiti sa vodom.

Igru počinjete sa pet života.

Gubite život ukoliko:

Vanzemaljski brod se prokrade pored vas.

Pogođeni ste, a nemate preostalog zdravlja.

Ukoliko izgubite sve živote, igra se završava i možete ponovno igrati. Možete ponovo krenuti sa nivoa

 

Pet top igrača svih vremena i 20 top igrača u posljednjih 30 dana se prikazuju na Tabeli najboljih rezultata.

Vaš rezultat se upisuje kada završite nivo 9. Rezultat je ukupan broj osvojenih žetona na svim

nivoima.

 

 

Morate imati alijas kako biste se upisali u Tabelu najboljih igrača.

 

Smetnje poništavaju čitavu igru i isplatu. Pravila karakteristike Freebies

Freebies je karakteristika uz pomoć koje možete uništiti određeni broj vanzemaljskih brodova besplatno. Freebies se aktiviraju padajućim stavkama, koje su dostupne na nivoima 1,2,4,5,7 i 8.

Pomjerite va's svemirski brod iznad padajuće stavke i pokupite je.

Dodjeljuje vam se 35 freebies.

Možete osvojiti do 4x množitelja vrijednosti.

Nivo 1 dodjeljuje IS freebies hitaca i sva dobit se množi sa 1x.

Nivo 2 dodjeljuje 15 freebies hitaca i sva dobit se množi sa 2x.

Nivo 4 dodjeljuje 35 freebies hitaca i sva dobit se množi sa 1x.

Nivo 5 dodjeljuje 21 freebies hitaca i sva dobit se množi sa 2x.

Nivo 7 dodjeljuje 2S freebies hitaca i sva dobit se množi sa 3x.

Nivo 8 dodjeljuje 25 freebies hitaca i sva dobit se množi sa 4x.

Osvajate total svih prikazanih dobitaka.

Dobit se automatski prikuplja za vrijeme trajanja freebies karakteristike.

 

 

Pravila klađenja i isplate

 

Možete uložiti deset žetona za uništavanje vanzemaljskog broda ili dijela vode.

Iznos vašeg uloga se umanjuje sa vašeg salda samo nakon što uništite vanzemaljski brod,

ili dio vode.

Ne možete promijeniti broj uloženih žetona.

Isplaćujete se za svaki uništeni vanzemaljski brod.

Sva dobit se isplaćuje u žetonima.

Dobit se automatski prikuplja tokom igre.

Iznos vaše ukupne dobiti za svu prikupljenu dobit na jednom nivou se prikazuje na kraju 8.nivoa.

Ukupan dobitni iznos za svu vašu dobit prikupljenu na svim nivoima prikazuje se na kraju nivoa 9. Ovaj iznos je ujedno i vaš rezultat koji se upisuje u Tabelu najboljih rezultata.

Broj osvojenih bodova ovisi o ukupnom broju osvojenih žetona, pornnoženim sa

vrijednošću žetona koji ste uložili.

Formula kojom se računa pretvaranje vaših žetona u bodove je sljedeća: broj žetona x vrijednost žetona sa kojim igrate = iznos bodova

Smetnje poništavaju čitavu igru i isplate.

 

 

Nivoi u igri

 

Cilj igre je da upucate i uništite sve vanzemaljske brodove. Isplaćujete se za svaki uništeni vanzemaljski brod.

 

 

Igru počinjete sa pet života. Gubite život ukoliko:

Vanzemaljski brod se prokrade pored vas.

Pogođeni ste, a nemate preostalog zdravlja.

Ukoliko izgubite sve živote, igra se završava i možete ponovno igrati. Možete ponovno početi sa nivoa 1.

U igri ima devet nivoa. Na svakom nivou vam se dodjeljuju freebies ili se možete suočiti sa vodom.

 

Nivo 1

 

Suočavate se se sa dvije različite vrste vanzemaljskih brodova.

Niti jedan vanzemaljski brod ne uzvraća paljbu.

Dodjeljuje vam se 15 freebies hitaca. Nivo 2

Suočavate se sa tri različite vrste vanzemaljskih brodova.

Jedna vrsta vanzemaljskog broda' uzvraća pal¡bu.

Dodjeljuje vam se 15 freebies hitaca i sva dobit se množi sa 2x.

Nivo 3

 

Suočavate se sa tri različite vrste vanzemaljskih brodova.

Jedna vrsta vanzemaljskog broda uzvraća paljbu.

Kada se nivo završi, srećete se sa vodom.

Voda se uništava nakon pet eksplozija. Svaka eksplozija vas košta 10 žetona. Nivo 4

Suočavate se sa pet različitih vrsta vanzemaljskih brodova.

Dvije vrste vanzemaljskih brodova uzvraćaju paljbu.

Dodieljuje vam se 35 freebies hitaca.

Nivo 5

Suočavate se sa šest različitih vrsta vanzemaljskih brodova.

Četiri vrste vanzemaljskih broțlova uzvraćaju paljbu.

Dodjeljuje vam se 21 freebies hitaca i sva dobiti se množi sa 2x. Nivo 6

Suočavate se sa pet različitih vrsta vanzemaljskih brodova.

Tri vrste vanzemaliskih brodova uzvraćaju paljbu.

Kada se nivo završi, suočavate se vodom.

Voda se uništava nakon deset eksplozija. Svaka eksplozija vas košta 10 žetona. Nivo 7

Suočavate se sa šest različitih vrsta vanzemaljskih brodova.

Tri vrste vanzemaljskïh brodova uzvraćaju paljbu.

Dodjeljuje vam se 25 freebies hitaca sva dobit se množi sa 3x. Nivo 8

Součavate se sa sedam raziičitih vrsta vanzemaljskih brodova.

 

 

 

Ćetiri vrste vanzemaljskih brodova uzraćaju paljbu.

Dodjeljuje vam se 25 frebies hitaca sva dobit se množi sa 4x. Nivo 9

Suočavate se sa “sest različitih vrsta vanzemaljskih brodova.

Tri vrste vanzemaljskih brodova uzvraćaju paljbu.

Kada se nivo završi suočavate se sa vodom.

Voda se uništava nakon jedanaest ekplozija. Svaka eksplozija vas košta 10 žetona.

 

Najboljih 5 igrača svih vremena i najboljih 20 igrača u posljednjih 30 dana prikazuju se na tabeli najboljih rezultata.

Vaš rezultat se upisuje kada zavrŠite nivo 9. Rezultat predstavlja ukupan broj osvojenih žetona na svim nivoima.

 

Kako igrati

 

Cilj igre je upucati i uništiti sve vanzemaljske brodove. Isplaćujete se za svaki uništeni vanzemaljski brod. Da biste igrati:

Pritisnite Start game (započni igru).

Promijenite vrijednost žetona. Kada promijenite vrijednost vaŠeg žetona, trenutno nivo počinjete ispočetka.

Pritisnite Change (promijeni).

Pritisnite Povećaj (+) ili Smanji (-) kako biste odabrati vrijednost žetona koju želite uložiti.

Pritisnite Accept (prihvati).

Pomjerite vaš brod i otvorite vatru kako biste uništiti vanzemaljske brodove.

Koristite tipke Arrow (strelice) na tastaturi kako biste pomjerili vas brod lijevo ili desno.

Koristite tipku Space bar (razmak) na tastaturi kako biste pucali.

Držite stisnutu tipku Space bar na tastaturi ili pritisnite Auto Fire (automatska pucnjava) kako biste neprekidno pucali.

Ukoliko uništite vanzemaljski brod, isplaćuje vam se dobitni iznos.

Ako zavrsite nivo, prelazite na sljedeći nivo. Kada završite svih devet nivoa, možete ponovo početi sa nivoa 1.

Ukoliko izgubite sve živote, igra se završava i možete ponovno igrati. Možete ponovo početi sa nivoa 1.

 

 

S. Mayan 30 od 90

 

Mayan 30 od 90 se igra sa listićima, koji sadrže petnaest kvadratića i lopticama numerisanim od 1 do

90. Trideset kuglica se nasumično izlvače u igri.

 

U ovoj igri:

 

 

 

Možete kupiti do četiri listića po igri.

Rezultat se određuje na osnovu izvučenih loptica..

Popunite dobitnu kombinacije za pobjedu .

 

Isplate

 

Isplata dobitaka za svaki listić ovisi o ispunjenoj dobitnoj kombinaciji na listiću, nakon 3to se izuku sve loptice. Sve cifre za isplatu pokazuju koliko je uvećan iznos vašeg uloga po listiću za svaku moguću dobit. Vrijednost osvojenih bodova ovisi odabranom ulogu. Znači, iznos vaše dobiti predstavlja broj bodova odabranih po listiću, pornnoženim s prikazanom vrijednošću. Višestruke isplate su moguće po jednom listiću samo ako se ostvari potpuno nova dobitnička kombinacija. Ukoliko se dobitnička kombinacija ostvari iz postojeće dobitne kombinacije, vama se isplaćuje samo nova, vrijednija kombinacija.

 

Pravila igre Opšta pravila

Sve isplate su u bodovima.

Možete kupiti do četiri lističa po igri.

Trideset kuglica se nasumično izviače u jednoj igri.

Ispunite dobitnu kombinaciju za pobjedu.

S. Ukoliko neispunjenom listiću treba još samo jedan broj kako bi se ostvarila dobitna kombinacija, nudi vam se još jedna loptica uz dodatni trošak. Ova opcija se može ponuditi maksimalno 10 puta prije nego se igra automatski završi.

Trošak dodatne loptice ne podïazumijeva manje ili veće šanse za pobjed

Broj listlća koji ste kupili u igri utiče na obračun troška dodatne kuglice.

Smetnje poništavaju čitavu igru i isplate.

 

Pravila za ulog i isplate

 

Isplaćena dobit za svaki listić ovisi o popunjenoj dobitnoj kombinaciji na listiću kada se sve loptice izvuku.

Víšestruke isplate su moguće po jednom listiću samo ako se ostvarí potpuno nova dobitnička

kombinacija. Ukoliko se dobitnička kombinacija ostvari iz postojeće dobitne kombinacije, vama se isplaćuje samo nova, vrijednija kombinacija.

Ukupan iznos vašeg uloga je broj uloženih bodova pomnožen sa brojem odabranih bingo listića.

Ukoliko su svi brojevi na bilo kojem listiću u potpunosti iskrižani nakon izvlačenja dvadeset osam loptica, osvajata Jackpot isplatu koja predstavlja 50 000x iznos vašeg ukupnog uloga.

S. Sve isplate su u bodovima.

Smetnje poništavaju čitavu igru i isplate.

 

Kako igrati

 

 

 

Popunite što više dobitnih kombinacija. Iznos vašeg ukupnog uloga je broj uloženih bodova pomnožen sa brojem odabranih bingo listića

 

Da biste igrati:

Pritisnite Povećaje (+) ili Smanii (-) kako biste odabrati iznos koji želite uložiti.

Pritisni Cards (listići) kako biste odabrati sa koliko bingo listića želite igrati.

Pritisnite Change Cards (promijeni listiće) kako biste odabrati novi set listića sa nasumično izvučenim brojevima.

Pritistni Play (igraj). Igra započinje. Loptice se automatski izvlače i obliježava se svaki od vaŠih aktivnih listića.

Kada se izvuče svih 30 loptica, rezultat se prikazuje na svakom aktivnoj bingo listiću

•UkoIiko popunite dobitnu kombinaciju za isplatu na bilo kojem listiću, osvajate povezanu nagradu. Igra se zaršava i vi se isplaćujete prema Rasporedu isplata.

•Ukoliko ne ispunite dobitnu kombinaciju za isplatu, igra se završava i možete ponovo igrati.

 

 

Napomena:

 

Ukoliko jednom nepopunjenom listiću treba još samo jedan broj da bi se popunila dobitna kombinacija, nudi vam se još jedna loptica, uz dodatni trošak.Stisnite Yes (Da) kako bi se izvukla joŠ jedna loptica. Ova opcija se može ponuditi maksimalno deset puta prije nego se igra automatski završi.

 

6. Pharaoh 30 od 60

 

Pharaoh 30 od 60  se igra sa listićima koji imaju petnaest kvadratića i lopticama numerisanim od 1 do 60. Trideset loptica se nasumično izvlače po jednoj igri

U ovoj igri:

 

Možete kupiti do četiri listića po jednoj igri.

Rezultat se određuje na osnovu izvučenih loptica.

Popunite dobitnu kombinaciju za pobjedu .

 

 

Isplate

 

Isplata dobitaka za svaki listiić ovisi o popunjenoj dobitnoj kombinaciji na listiću, nakon što se izvuku sve loptice.

Sve cifre za isplatu pokazuju koliko je uvećan iznos vašeg uloga po lističu za svaku moguću dobit.

Vrijednost osvojenih bodova ovisi o ulogu koji odaberete. Dakle, iznos vašeg dobitnog iznosa je broj odabranih bodova po listiću pomnoženim sa prikazanom vrijednošću.

Višestruke isplate su moguće po jednom listiću samo ako se ostvari potpuno nova dobitnička kombinacija. Ukoliko se dobitnička kombinacija ostvari iz postojeće dobitne kombinacije, vama se isplaćuje samo nova, vrijednija kombinacija

 

 

Napomena

 

Osvajate Jackpot isplatu koja iznosi 10 000x ukupan iznos vašeg uloga ukoliko popunite u cijelosti bilo koji listić nakon izvlačenja svih 30 loptica.

Pravila igre Opšta pravila

Sve isplate su u bodovima.

Možete kupiti do četiri listića po igri.

Trideset loptica se nasumično izvlače u jednoj igri.

Ispunite dobitnu kombinaciju za pobjedu.

Ukoliko neispunjenom listiću treba još samo jedan broj kako bi se popunlla dobitna kombinacija, nudi vam se još jedna loptica uz dodatni trošak. Ova opcija se može ponuditi maskimalno deset puta prije nego se igra automatski završi.

TroŠak dodatne kuglice ne podrazumijeva veće ili manje šanse za pobjedu.

Broj listića koji kupite u igri utiče na obračun troška dodatne loptice.

Smetnje poništavaju čitavu igru i isplate.

 

 

Pravila klađenja i isplate

 

Isplata dobiti za svaki listić ovisi o popunjenoj dobitnoj kombinaciji na listiću kada se izvuku sve loptice.

Višestruke isplate su moguče po jednom listiću samo ako se ostvari potpuno nova dobitnička kombinacija. Ukoliko se dobitnička kombinacija ostvari iz postojeće dobitne kombinacije, vama se isplaćuje samo nova, vrijedníja kombinacija

Ukupan iznos vašeg uloga predstavlja broj uloženih bodova pomnoženim sa brojem odabranih bingo listića.

Ukoliko su svi brojevi na bilo kojem listiću popunjeni u cijelosti nakon izvlačenja svih trideset loptica,

osvajate Jackpot isplatu, koja predstavlja 10.000x iznos vašeg ukupnog uloga.

Sve isplate su u bodovima

Smetnje poništavaju čitavu igru i isplate.

 

Kako igrati

 

Ispunite što više dobitnih kombinacija.

Ukupan iznos vaŠeg uloga predstavlja broj uloženih bodova pomnoženim sa brojem odabranih bingo listića

 

 

Pritisnite Povećaj (+) ili Smanji (-) kako biste odabrati iznos na koji želite uložiti.

Pritisnite Cards (listići) kako biste odabrati sa koliko bingo listića žeiite igrati.

 

 

Pritisnite Change Cards (promijeni listiće) kako biste odabrati novi set listića sa nasumično izvučenim brojevima.

 

Pritistnite Play (igraj). Igra započinje. Loptice se automatski izvlače i obilježava se svaki od vaših aktivnih listića.

Kada se izvuče svih 30 loptica, rezultat se prikazuje na svakom aktivnom bingo listiću:

Ukoliko popunite dobitnu kombinaciju za isplatu, dobijate povezanu nagradu. Igra se završava i vi se isplaćujete u skladu sa Rasporedom isplata.

Ukoliko ne popunite dobitnu kombinaciju za isplatu, igra se završava i možete ponovno igrati.

 

Napomena:

Ukoliko jednom nepopunjenom listiću treba još samo jedan broj da bi se popunila dobitna kombinacija, nudi vam se još jedna loptica, uz dodatni trošak.Stisnite Yes (Da) kako bi se izvukla još jedna loptica. Ova opcija se može ponuditi maksimalno deset puta prije nego se igra automatski završi.

Evoji

Igra se na tabli veličine 3 x 5 polja.

Na svakom nivou ima ukupno 5 skrivenih predmeta koje igrač pokušava da nade.

Za pronaiaženje svakog predmeta ima 3 pokušaja. Posle prvog pronadenog  predmeta  broj života se vraća na 3 i igrač ima mogućnost da u svakom momentu prekine da]ju igru i povuče na račun novac koji trenutno ima.

Ukoliko ne povuče novac nego nastavi igru i pronade svih 5 predmeta na nivou, prelazi na sledeću nivo, sledeći nivo gde ponovo ima 5 skrivenih predmeta.

Kada prede nivo, igrač osvaja bonus u iznosu nekog procenta dotad osvojenog novca.

Razlika ostalih nivoa u odnosu na prv' ie što igrač ima mogućnost da polovinu do tada osvojenog novca

povuče iz igre a igru nastavi sa polovinom.

Igrač ovo može da radi posle svakog novog otkrivenog predmeta. Igra počinje tako što igrač bira sa koliko novca će da ude u igru.

Definisano je koliki je minimum uplate po izvlačenju i igrač ne može izabratí manje. Ukoliko na računu nema toliko para, jednostavno ne može započeti igru.

Kad igrač izabere svoj ulog moze zapoceti novu igru.

Na tabli igrač sve vreme vidi 4 iznosa:

Račun,

sledeći pogodjen,

sledeći promašen

naplati.

Račun je stanje na glavnom računu igrača i ono se menja samo kada igrač započinje igru ili kad povlaći

novac.

Kad igrač ulazi u igru i odluči sa koliko novca kreće,  račun se  umanjuje  za taj iznos, a taj  iznos se pojavljuje u polju naplati ( igrač je toliko novca ubacio u igru). Kada igrač ponadje predmet ovaj iznos postaje jednak iznosu koji je prethodno bio u polju sledeći pogodjen, a ako ne pronadje predmet postaje jednak iznosu koji je prethodno bio u polju sledeći promašen.

U polju sledeći pogodjen igrač vidi koliki će mu biti iznos naplati ukoliko u prvom sledećem otvaranju polja pronade objekat. Obračunava se po sledećoj matematici : iznos naplati - iznos naplati/3 + iznos naplati/3 (ukupno neotkrivenih polja/preostalih predmeta) PO

U polju sledeći promašen igrać vidi koliki će mu biti iznos naplati ukoliko u prvom sledećem otvaranju polja NE pronade objekat. Obračunava se tako sto se iznos naplati umanjuje za jednu trećinu(ako ima 3

 

 

Života  iznos će biti  2/3  iznosa napIati,ako ima 2 života iznos će biti  1/3  iznosa naplati, a ako ima 1 iznos ce biti 0).

 

PO ( pay out )

Ovo je koeficijent koji se koristi i matematici računanja svakog dobitka.

trna ih tačno 10, mogu imati vrednost 0.92 do 0.99 i ispod je opis kad se koji i kako koristi.

 

PO1 - koristi se samo ako igrač pronade prvi predmet u prvom pokušaju  na prvom nivou 0.99 PO2 - koristi se samo ako igrač pronade prvi predmet u drugom pokušaju na prvom nivou 0.987 PO3 - koristi se samo ako igrač pronade prvi predmet u trećem pokušaju na prvom nivou 0.924 PO4 - Koristi se kad igrač pronade drugi predmet na prvom nivou u bilo kom pokuŠaju 0.94

PO5 - Koristi se kad igrač pronade treći predmet na prvom nivou u bilo kom pokušaju 0.92 PO6 - Koristi se kad igrač pronade četvrti predmet na prvom nivou u bilo kom pokušaju 0.9 PO7 - Koristi se kad igrač pronade peti predmet na prvom nivou u bilo kom pokušaju 0.9 PO8 - koristi se svuda na drugom nivou 0.94

PO9 - koristi se za ceo treći nivo 0.94 PO10 - koristi se za ceo četvrti nivo 0.94

 

Bonusi

Igrač ostvaruje bonuse ako pogodi 4 u nizu na jednom nivou ili prede sa jednog nivoa na drugi.

Bonusi su uvek izraženi u % u odnosu na gamebalance nakon uračunatog pogolka koji okida bonus i ovek se postavljaju na nivou tržïšta.

B1 - bonus za 4 u nizu jedan nivo 30%

82 - prelazak sa nivoa 1 na nivo 2 25% B3 - prelazak sa nivoa 2 na nivo 3 50% B4 - prelazak sa nivoa 3 na nivo 4 75%

B5 - kompletiranje igre ( prelazak nivoa 4 ) 100%

 

Član 23

Klađenje na izvlačenje brojeva- 20 od 80

 

Priređivač prireouje i organizuje i priređuje klađenje na izvlačenje brojeva. Izvlačenje se obavlja kompjuterski (virtuelno).

Priređivač nudi klađenje na izvlačenje 20 brojeva od ukupno 80 brojeva.

Učesnik se kladi na jedan do deset brojeva od ponuđenih 80, a dobitak zavisi od sistema igre i količine brojeva koje je igrač pogodio.

 

Dostupne igre su :

Standardna igra “U glavu“: igrač bira 1-6 brojeva koji će biti izvučeni.

( igra u kojoj se igrac kladi da ce u naredn'ôm izvlacenju biti izvuceni svi izabrali brojevi.Ukoliko odigrani brojevi budu izvuceni, igrac ima dobitak, a dobïtna kvota zavisi koliko brojeva je odigrano na tiketu )

Igra "Kontra": igrac bira 1-10 brojeva koji NEĆE biti izvučeni.

( igra u kojoj se igrač kladi, da brojevi  koje je odabrao nece biti izvuceni.Igrač ima dobitak ukoliko n¡je izvučen nijedan broj koji je odigrao )

Sistem: igrač bira 2-10 brojeva koji će biti izvučeni, a dobitak zavisi od broJa odigranih i broja pogodjenih brojeva.

 

 

( igrač  se kladi na 2 — 10 brojeva za koje misli da ce biti izvuceni, a dobitak zavisi od toga na koliko brojeva se igrac kladio, i koliko je od tih brojeva pogodio )

Risko: dodatna igra koja predstavlja jedinstven broj na kraju svakog izvlačenja sa kojim se množi dobitak.

( broj koji se objavljuje na kraju svakog izvlacenja i moze biti 0.5, 1, 2 ili 5. Risko broj ako je odigran na tiketu pokazuje koliko puta se povecava ili smanjuje dobitak na tiketu )

Bonus:

Bonus iznos se dodeljuje nasumično izabranom nedobitnom tiketu

Iznos bonusa je prikazan na ekranu izvlačenja

 

Vreme koje je prošlo između 2 klađenja na izvlačenje brojeva je 5 minuta.

 

Kvote na izvućene brojeve za svaki od sistema određuje priređiuac kladenja i objavljuje ih na uplatno- isplatnom mestu.

 

Uplate za klađenja na brojeve primaju se do trenutka početka izvlačenja, a storniranje klađenja nije moguće nakon početka izvlačenja.

 

Za rezultat događaja u obzir se uzimaju isključivo službeni rezultati izvlačenja koje objavi priređivač.

 

U slučaju tehničkih problema , priređivač će po otklanjanju istih objaviti rezultate izvlačenja i to se smatra službenim rezultatom

Član 24.

 

Priređivač ima pravo da pored gorenavedenih sportova ponudi internet klađenje i na druge sportove i vansportska dešavanja čiji je ishod jasno mjerljiv i za koje postoje jasni i jednoznačni rezultati. Pravila po kojima se primaju takve opklade su ista kao i pravila po kojima se primaju standardne opklade ukoliko se koriste standardne igre (navedene u Članu 18.)

 

Član 25.

 

Priređivač može prekinuti Klađenje uslijed okolnosti koje se nisu mogle predvidjeti, izbjeći ili otkloniti i na koje Priređivač i Igrač nisu mogli uticati po proceduri propisanoj zakonom.

 

U slučaju Očigledne greške Priređivača, Priređivač ima pravo da Ishod (rezultat, meč) proglasi nevažećim za sve vrste igara, a računaće se kvota 1, ili stopirati isplatu do završetka rasprave (uključujući i sudsku).

 

Član 26.

 

Za obaveze prema učesnicima, Priređivač odgovara svim svojim sredstvima.

 

Član 27.

 

Priređivač ima pravo da procjeni Kvote objavljene u Ponudi u bilo kojem momentu.

 

Za Priređivača i Igrače važeće su Kvote u trenutku uplate (ispisane na tiketu) osim u slučaju Očigledne

greške.

 

 

Uslovi internet Klađenja (Kvote, koeficijenti, totali, ograničenja na višestruko klađenje i slično) mogu biti promjenjeni poslije svakog Klađenja pri čemu uslovi prethodnih Klađenja ostaju nepromenjeni.

 

Član 28.

 

Ova Pravila će biti vidno istaknuta na internet sajtu Priređivača.

 

Na taj način će se smatrati da je svaki učesriik u internet klađenju odnosno Igrač upoznat sa ovlm Pravillma i da ih bez reserve prihvata.

 

Član 29.

 

Ova Pravila mogu biti promjenjena po istoj proceduri koja važi za njihovo donošenje.

 

Igrači se obaveštavaju o promjeni Pravila odgovarajučim obavještenji ma istaknutim na internet sajtu.

 

Ova pravila se primjenjuju od dana dobijanja saglasnosti od strane Uprave za igre na sreću.

 

Ulozi koji su primljeni počev od datuma navedenog u obavještenju potpadaju pod promjenjena pravila.

 

Uslovi ranije primljenih uloga ostaju nepromjenjeni.

 

 

Originalni dokument mozete pogledati OVDJE