Home
OPŠTA PITANJA
Politika privatnosti

Politika privatnosti

Ovim putem Privredno društvo “Meridian Tech ” d.o.o. iz Banja Luke, ul. Skendera Kulenovića br. 91 (u daljem tekstu “Društvo”) Vas, u skladu sa članom 5. Zakona o zaštiti ličnih podataka, obavještava da će Vaši lični podaci, koji uz Vašu saglasnost budu prikupljeni, biti korišćeni u svrhu postupanja Društva u skladu sa odredbama Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma.

Istovremeno, obavještavamo Vas da će Vaši lični podaci biti čuvani u korisničkoj evidenciji Društva, te da će pristup podacima radi ostvarivanja gore navedene svrhe prikupljanja, imati samo zaposleni Korisničkog Servisa, kao i da isti neće biti dostupni bilo kom trećem licu, osim ako takvo otkrivanje podataka predstavlja zakonsku obavezu Društva.
Svoju saglasnost na prikupljanje ličnih podataka možete opozvati u bilo kom trenutku, u kom slučaju ste dužni da nadoknadite opravdane troškove i štetu koja zbog takvog postupanja Društvu bude prouzrokovana.

Društvo neće vršiti obradu podataka, ukoliko ista nije dozvoljena Zakonom. Klijent će imati pravo da zahtjeva brisanje podataka čija obrada nije Zakonom dozvoljena, kao i pravo na naknadu štete koja bi Vam takvim postupanjem bila prouzrokovana.